EFSAM

EFSAM

Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin Amaçları

Merkezin amaçları; genel olarak ekonomik ve finansal sistemler hakkında araştırmalar yapmak, ana akım iktisat anlayışının ötesinde alternatif ekonomik ve finansal sistemlerin yapısı ve işleyişini araştırarak bunların günümüz dünyasındaki temel sosyal ve ekonomik problemleri yeniden anlamlandırma ve özgün çözümler üretme hususundaki imkanlarını ortaya çıkarmak, özellikle İslam iktisadı ve finansı gibi küresel çapta gittikçe önem kazanan ve faaliyet alanı genişleyen sistemleri disiplinler arası bir yöntemle ele alarak bu alanda ulusal ve uluslararası düzlemde yapılan tartışmalara ve teorik çalışmalara akademik derinlik kazandırmak, bu çerçevede kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleme, danışmanlık ve proje hizmetleri verme, yayınlar yapma gibi faaliyetlerde bulunarak Üniversitenin kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunların çözülmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

 

Merkezin Faaliyet Alanları

 • Bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek,
 • Başta uluslararası olmak üzere, öğretim üyesi ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişimine destek sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirmek,
 • Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • Ekonomi ve finans alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim programları düzenlemek,
 • Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayınlamak,
 • Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme ve müdahale programları düzenlemek,
 • Tarihsel süreç içerisinde ana akım iktisat düşüncesinden farklı olarak geliştirilmiş sosyal ve ekonomik kurumların sistematik analizini yaparak tarihsel tecrübeler ışığında yeni modeller geliştirmek veya geliştirilmesine öncülük etmek,
 • Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak,
 • Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen kurallara göre belge vermek,
 • Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

Prof. Dr. Yaşar AKGÜN
29 Mayıs EFSAM Müdürü