Uluslararasılaşma Stratejisi

Son yıllarda ülkemizde uluslararası öğrenci ve akademisyen sayısı ve hareketliliği artmıştır. Bu gerçeklik, yükseköğretim kurumlarında farklı kurumsal uygulama alanlarının gelişmesine yol açmış, ayrıca uluslararası düzeyde rekabetin artmasını da beraberinde getirmiştir.

Kurumsal misyon ve vizyonumuz uluslararası yeterlik ölçütleri üzerine kuruludur. Üniversitemiz stratejik planında sunulan amaç ve hedeflere ancak uluslararası bir araştırma yönelimi ve eğitim öğretim kalitesi ile ulaşılabilir. Bu aynı zamanda uluslararası rekabeti de beraberinde getirmektedir. Birçok uluslararası yükseköğretim kurumu ile işbirliği gerçekleştiren üniversitemiz, yabancı akademisyen ve öğrenci sayısıyla da ülkemizde önemli bir yere sahiptir. İnanç ve kültürümüze yakın coğrafyalar ile sürdürülen bu özel ilişki uluslararası düzeyde tanınırlığımıza da önemli katkılar sunmaktadır. Yabancı dil eğitiminde yüksek kaliteyi yakalamış bulunan üniversitemiz kurumsal geleceğini hep daha iyisini arayarak sürdürmeye kararlıdır.

Üniversitemiz, ayrıca akademik performans ve üretkenliğini artırmak amacıyla uluslararası indeks sıralamalarında görünür olmayı ve gerçekçi hedefler geliştirmeye yönelik çalışmalar sürdürmeyi, uluslararasılaşma stratejisinin temel unsuru olarak değerlendirmektedir.

AMAÇ 5:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin kültür ve değerlerini görünür kılmak

Stratejik Hedef 5.1

Üniversitemizin kültür ve değerlerinin öğrenci, akademisyen ve idari personele aktarılmasına yönelik kurumsal işleyişin güçlendirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 5.1.1

Üniversitemizin kültür ve değerlerinin tüm çalışanlar ile paylaşılması

Faaliyet 5.1.2

Üniversitemizin kültür ve değerleri ile ilgili yazılı ve görsel yayınların yapılması, iç ve dış paydaşlar ile paylaşılması

Faaliyet 5.1.3

Üniversitemizin kurumsal kimliği ve aidiyetini geliştirici faaliyetlerin teşvik edilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Akademik ve idari toplantı sayısı

Performans Göstergesi 2

Akademik ve idari faaliyet sayısı

Performans Göstergesi 3

Üniversitemiz odaklı yayın ve etkinlik sayısı

Stratejik Hedef 5.2

Üniversitemiz mezunları ile iletişim ve kurumsal ilişkilerin sürdürülebilir kılınması

Faaliyet

Faaliyet 5.2.1

Mezun dernek ve/veya vakıfların kurulmasının teşvik edilmesi

Faaliyet 5.2.2

Akademik birimler ile mezunlar arasındaki işbirliğinin artırılması

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Akademik birimlerin, mezunlarına yönelik gerçekleştirdiği etkinlik sayısı

Performans Göstergesi 2

Mezunlara yönelik etkinlik sayısı

Performans Göstergesi 3

Mezun veri tabanına işlenen mezun sayısı ve oranı

 

Stratejik Hedef 5.3

Kurumsal kimliğimizin ulusal ve uluslararası akademik etkinliklerde görünürlüğünü artıracak mekanizmaların geliştirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 5.3.1

Tanıtım ofisinin güçlendirilmesi

Faaliyet 5.3.2

Kurumsal kimlik belgesinin hazırlanması

Faaliyet 5.3.3

Tanıtım strateji belgesinin hazırlanması

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Tanıtım Ofisinin düzenlediği ve katıldığı etkinlik sayısı, katılan öğrenci sayısı

Performans Göstergesi 2

Tanıtım ofisinin personel sayısı

Performans Göstergesi 3

Akademik ve idari tanıtım odaklı toplantı sayısı

Performans Göstergesi 4

Tanıtım amaçlı yazılı ve görsel medyada görünür haber sayısı

Stratejik Hedef 5.4

Üniversite ve kampüs yaşamında öğrenci, akademisyen ve idari personelin memnuniyet düzeyinin artırılması

Faaliyet

Faaliyet 5.4.1

Engelli öğrencilere yönelik yardımcı öğretim teknolojilerinin etkinliğinin iyileştirilmesi

Faaliyet 5.4.2

Yabancı öğrencilerin kampüs yaşamını kolaylaştırıcı olanakların artırılması

Faaliyet 5.4.3

Öğretimde teknolojinin kolaylaştırıcı fonksiyonunun artırılması

Faaliyet 5.4.4

Kampüs yaşamında kütüphane alanlarının, fiziksel ortamların ve

hizmetlerin güçlendirilmesi

Faaliyet 5.4.5

Öğrenci ders değerlendirme anket sonuçlarının dikkate alınması

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Engelli Öğrenci Birimi

·         Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

·         Bilgi İşlem Müdürlüğü

·         İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Performans Göstergesi 1

Tanıtım ofisi personel sayısı

Performans Göstergesi 2

Akademik ve idari tanıtım odaklı personel sayısı

Performans Göstergesi 3

Tanıtım amaçlı yazılı ve görsel medyada görünür haber sayısı (aylık)

Performans Göstergesi 4

Akademik ve idari personelin tanıtım odaklı faaliyetlere katlım sayısı

Stratejik Hedef 5.5

Kurumsallaşmayı güçlendirici yönetimsel ve idari mekanizmaların kalite odaklı uygulamalar çerçevesinde güçlendirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 5.5.1

Kalite güvence sisteminin kurulması

Faaliyet 5.5.2

Kalite güvence rehberinin hazırlanması

Faaliyet 5.5.3

İç paydaşların karar alma süreçlerinde aktif katılımının sağlanması

Faaliyet 5.5.4

İnsan kaynaklarının kişisel veri kullanımı ve korunmasına ilişkin işleyişinin güçlendirilmesi

Faaliyet 5.5.5

Arşiv sisteminin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Kalite Koordinasyon Birimi

·         İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi 1

Akademik ve idari toplantı sayısı

Performans Göstergesi 2

Kalite güvence sistemi ile ilgili çıkarılan genelge ve mevzuat sayısı

Performans Göstergesi 3

Kurumsal, idari ve yönetimsel işleyişe yönelik gerçekleştirilen toplantı sayısı