Kuramer

Kuramer

Kur'an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER)

Merkezin amacı; Kur’an’ın bilimsel verilere dayalı olarak anlaşılması için Mushaf tarihi, tefsir, dil, siret, tarih, hadis, akaid, fıkıh gibi alanlarda Kur’an merkezli akademik çalışma ve araştırmalar yapılmasını, yayınlanmasını ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla insanlara ulaştırılmasını sağlamaktır.     

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Merkezi’nin (KURAMER) Faaliyet Alanları:

Kur’an merkezli akademik araştırmanın gerektirdiği Mushaf tarihi, dil, siret, tarih, hadis, akaid, tefsir, fıkıh gibi alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

Bu araştırmaların gerçekleşmesi için araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek,Kur’an araştırmaları alanında ihtisas kütüphanesi, veri tabanı ve arşiv oluşturmak,

Merkezde yapılan araştırmaları ve merkez dışında hazırlanan araştırmaları fiziki ve sanal ortamda yayınlamak,

Özelde Kur’an, genelde İslamî ilimler alanında akademik ve güncel konuların tartışılacağı konferans, seminer, çalıştay, sempozyum gibi bilimsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak; bunları yayınlamak, kamuoyuyla paylaşmak,

Kur’an araştırmaları alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak,

Mushaf ve Kur’an Tarihi Müzesi oluşturmaktır.

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
KURAMER Müdürü

http://www.kuramer.org/tr