Kurumsal Gelişim Stratejisi

Yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşma, akademik, idari ve yönetimsel faaliyetleri şeffaf bir şekilde denetleme, ölçme ve değerlendirme mekanizmalarının yeterlilik düzeyini ifade eder. Türkiye’de yükseköğretim sektörü, kamu kesimi içerisinde özel sektörün faaliyette bulunmasına izin verilen ancak kamu ağırlıklı ve onun gözetim ve denetimine tabi karma bir yapı olarak tanımlanabilir. Farklı oluşumlar kurumsallaşma anlayışında da farklı bakış açılarının gelişmesine sebep olabilmektedir. Günümüzde yükseköğretim kurumları arasında artan rekabet, bu kurumların akademik üretkenliklerinin, idari ve yöntemsel faaliyetlerinin niceliksel ve niteliksel yönden verimliliklerinin ancak kurumsal işleyişlerindeki başarı ile mümkün olabilmektedir. Bu, aynı zamanda yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilir bir kurumsal yapıya dönüşümü için de önem arz etmektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, kurumsal kimliğinin gelişimine yönelik stratejik plan çalışmaları ile süreç yönetim sistemini, kalite yönetim sistemini ve risk yönetim sistemini sürekli iyileştirme yaklaşımıyla oluşturmaktadır. Kurumsallaşma sürecinde olan üniversitemiz, yenililere ve gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlamaktadır.

Üniversitemiz, kurumsallaşma sürecinde tüm paydaşların memnuniyet düzeylerinin ölçülmesini önemli bulmakta, bu doğrultuda gerekli ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarını geliştirmektedir. Ayrıca kurumsallaşmanın önemli bir parçası olan öğrenci, akademisyen ve idari personelin kurumsal aidiyet ve motivasyonlarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi bu kapsamdaki öncelikler olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere, risk yönetimi içeren olay ve durumlar için önlemler çerçevesinde farklı senaryo ve ekiplerin oluşturulması, kurumsal gelişim stratejimizin temel unsurları arasında yer almaktadır.

AMAÇ 4:

Sosyal Bilimler alanında uluslararası düzeyde tercih edilirlik ve aranırlık seviyesine erişmek

Stratejik Hedef 4.1

Sosyal bilimler alanında ihtiyaç odaklı programların geliştirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 4.1.1

Yeni fakülte ve programların açılması

Faaliyet 4.1.2

Üniversitemizdeki mevcut programların akademik ve idari yönetim yaklaşımlarının performans ve görev tanımlarının yapılması

Faaliyet 4.1.3

Akademik ve idari personelin ihtiyaç odaklı olarak nicelik ve nitelik yönünden güçlendirilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Açılan fakülte ve program sayısı

Performans Göstergesi 2

Performans ilkeleri ile görev tanımları el kılavuzunun hazırlanması

Performans Göstergesi 3

Akademik ve idari personel sayısı ve artış oranları

Stratejik Hedef 4.2

Üniversitemizin etki alanını yaygınlaştıracak akademik ve kurumsal mekanizmaların geliştirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 4.2.1

Üniversitemizin akademik ve kurumsal başarılarını ulusal ve uluslararası etkinlikler ile görünür kılınması

Faaliyet 4.2.2

Akademisyenlerin uluslararası proje, kongre ve diğer akademik faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi

Faaliyet 4.2.3

Üniversitemizin tanıtım strateji belgesinin hazırlanması

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Ulusal ve uluslararası akademik etkinlik sayısı

Performans Göstergesi 2

Akademisyenlerin uluslararası akademik etkinliklere katılım sayısı

Performans Göstergesi 3

Üniversitemizin tanıtımı için gerçekleştirilen faaliyet sayısı

Stratejik Hedef 4.3

2023 yılı sonuna kadar ekonomik değer ve toplumsal fayda odaklı en az 5 yenilikçi araştırmanın gerçekleştirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 4.3.1

Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon ofisinin kurulması

Faaliyet 4.3.2

Alan bazlı araştırma laboratuvarlarının kurulması

Faaliyet 4.3.3

Kütüphane araştırma odaklı kitap rezervinin geliştirilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Ulusal ve uluslararası araştırma proje sayısı ve fonlardan yararlanma oranı

Performans Göstergesi 2

Araştırma laboratuvarlarının kurulması için ön hazırlık faaliyetlerinin sayısı

Performans Göstergesi 3

Kütüphanedeki kitap rezerv sayısı ve artış oranı

Stratejik Hedef 4.4

Uluslararası araştırma fonlarına etkin katılımın teşvik edilmesi

Faaliyet

Faaliyet 4.4.1

Üniversitemiz araştırma merkezlerinin araştırma politikalarının tanımlanması 

Faaliyet 4.4.2

Akademik birimlerin araştırma fonlarına katılımlarının teşvik edilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Araştırma Merkezleri

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Araştırma merkezlerinin kurumsallığını güçlendiren toplantı ve faaliyet sayısı

Performans Göstergesi 2

Akademik birimlerin araştırma fonlarına katılımlarının sayısı ve oranı

Performans Göstergesi 3

Araştırma fonlarından yararlanılan araştırma projesi sayısı ve oranı

Stratejik Hedef 4.5

Sosyal bilimler alanında öncü paydaşlar ile işbirliklerin geliştirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 4.5.1

Üniversitemizin paydaşları ile işbirliğini geliştirici kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi

Faaliyet 4.5.2

Ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin geliştirilmesi

Faaliyet 4.5.3

Toplumsal sorunların çözümüne yönelik araştırma projelerinin teşvik edilmesi

Faaliyet 4.5.4

Ulusal ve uluslararası paydaşlar ile ortak akademik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

İç ve dış paydaşlar ile araştırma stratejisi toplantı sayısı

Performans Göstergesi 2

Kurulan ve mevcut araştırma merkezi sayısı

Performans Göstergesi 3

Paydaşlar ile işbirliği sonucunda gerçekleştirilen proje sayısı