Rektörümüzün Mesajı

Rektörümüzün Mesajı

 

Değerli Gençler,

2010-2011 akademik yılında Edebiyat Fakültesinin “Fel­sefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Programları” ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan üniversitemiz, daha son­ra İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açtığı yeni bölümlerle lisans programlarını zenginleştirmeye devam etmiştir. 2019-2020 akademik yılında Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Üniversitemiz, 2020-2021 akademik yılında ise Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı, Temel Eğitim Bölü­mü Okul Öncesi Öğretmenli­ği Lisans Programı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arapça Öğretmenliği Lisans Programı ve Yabancı Diller Eğitimi Bö­lümü İngilizce Öğretmenliği Lisans Programları ile Eğitim Fakültesini zenginleştirmiştir. Yine aynı yıl Hukuk Fakülte­sini açarak öğrenci kabulüne başlamıştır.

2021-2022 akademik yılında da Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bil­gi ve Belge Yönetimi Lisans Programı, İngiliz Dili ve Ede­biyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakül­tesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilişim

Sistemleri Lisans Programlarını açmıştır.

Her yönüyle gelişmekte olan üniversitemiz 2022-2023 akademik yılında Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğret­menliği Lisans Programı, Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı ve Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği lisans Programlarını açmıştır.

Üniversitemiz, mezunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere henüz lisans aşama­sında iken lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz geleceğin aka­demisyenlerinin yetiştirilmesinde de önemli bir paya sahip olabilmek için 2012-2013 akademik yılından iti­baren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programlar açmaya başlamıştır.

Öğrencilerimizin çalışma alanlarına göre ihtiyaç duya­cakları yabancı dilleri en iyi düzeyde öğrenebilmeleri için üniversitemiz, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS SÜREM), Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS ARÖMER) ve Türkçe Öğ­retimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS TÜRÖ­MER) bünyesinde de farklı programlar oluşturmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Merkezi (KURAMER), Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) ve Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) açılmış olup, bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön sıralar­da yer alabilmek amacıyla yakın gelecekte başka araştırma ve uygulama merkezlerinin kurul­ması da planlanmaktadır.

Sevgili gençler, üniversitemiz yeni ve genç bir üniversite olmakla birlikte “sıradan bir üniversite” değil; çizgisini belir­lemiş, sosyal bilimlere yoğun­laşmış tematik bir üniversitedir. Kurucu vakfımızın, Mütevelli heyetimizin, seçkin akademik kadromuzun ve idari persone­limizin katkıları, fedakâr çaba­ları ve sizlerin bilinçli, istikrarlı emekleri ve gayretleri bir araya geldiğinde iyi niyet ve samimiyet­le aile ortamında gelişen başarı hikayelerine şahit olmaktayız.

Daha işin başında olmakla beraber istikrarlı gelişimini sürdürerek bugünlere gelen üniversitemiz, vakıf üni­versiteleri içinde istikrarlı bir başarı grafiğini yakalamış durumdadır.

Ülkemizin ve bölgemizin önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda kararlılıkla ilerleyen üniversitemizin gelişmesine önemli katkılar sağlayan kurucu vakfımız Türkiye Diyanet Vakfının kıymetli yöneticilerine ve üni­versitemizin kıymetli Mütevelli Heyet başkan ve üyele­rine teşekkür eder, 2023-2024 akademik yılında siz kıymetli gençlerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirterek sevgilerimi sunarım.

 

 

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU

Rektör