Topluma Hizmet Stratejisi

Günümüzde üniversiteler sadece eğitim öğretim ve araştırma işlevi olan kurumsal yapılar olarak değil aynı zamanda toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişimine yön veren; sadece içinde bulundukları bölgelerin değil ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne de katkı sunan kurumsal yapılar olarak görülmektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, toplumsal hizmeti sadece yerel ve bölgesel düzeyde değil, kurumsal sorumluluk bilinci ile yedi kıtada faaliyetlerini yürüten kurucu vakfın etkinliklerinin doğal bir parçası olarak görmektedir. Üniversitemiz, sosyal sorumluluk bilinci ile sadece içinde bulunduğumuz topluma yönelik değil, aynı zamanda insanlığın iyi yönde gelişimini hedefleyen ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri güçlendirme çabasındadır. Bu anlamda toplumsal sorumluluk anlayışımız, özelde kırılgan nüfus gruplarını genelde ise toplumsal iyilik halimizi geliştirici araştırma projelerini destekleyici niteliktedir.

AMAÇ 3:

Uluslararası yeterlikte akademisyen yetiştirmek

Stratejik Hedef 3.1

Akademisyenlerin performanslarını ortaya çıkaracak akademik ve kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 3.1.1

Kurul ve komisyonlarca verimlilik odaklı akademik planların hazırlanması

Faaliyet 3.1.2

Akademisyenlerin uluslararası nitelikli araştırma ve projelere katılımını teşvik edici altyapı çalışmalarının tamamlanması

Faaliyet 3.1.3

Nitelikli akademisyen profilinin belirlenmesi

Faaliyet 3.1.4

Öğrenme ilkeleri, öğrenme yöntemleri ve öğrenme ortamları konusunda akademisyenlere destek verecek mekanizmaların kurulması

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Verimlilik odaklı akademik planların hazırlanması için gerçekleştirilen toplantı sayısı

Performans Göstergesi 2

Akademisyenlerin araştırma ve ders yükü performans oranları

Performans Göstergesi 3

Verimlilik odaklı öğrenme ilke, yöntem ve ortamları konusunda gerçekleştirilen toplantı sayısı

Stratejik Hedef 3.2

Akademisyenlerin nitelikli araştırmalara teşvik edilmesi

Faaliyet

Faaliyet 3.2.1

Akademik performans yönetim sisteminin kurulması

Faaliyet 3.2.2

Akademisyenleri nitelikli araştırmalara teşvik edici destek mekanizmalarının iyileştirilmesi

Faaliyet 3.2.3

Akademisyenlerin uluslararası proje, kongre ve diğer akademik faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Akademik performans yönetim sisteminin kurulması için gerçekleştirilen toplantı sayısı

Performans Göstergesi 2

Desteklenen akademisyen sayısı ve oranı

Performans Göstergesi 3

Uluslararası akademik faaliyetlere katılan akademisyen sayısı

Stratejik Hedef 3.3

Lisansüstü programların sürekli ve düzenli değerlendirilerek etkinliğinin artırılması

Faaliyet

Faaliyet 3.3.1

Program müfredatlarının güncellenmesi

Faaliyet 3.3.2

Disiplinlerarası ve multidisipliner derslerin tasarlanması

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Güncellenen program sayısı

Performans Göstergesi 2

Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrenci sayısı

Performans Göstergesi 3

Yeni tasarlanan ders sayısı

Performans Göstergesi 4

Öğretim elemanı başına düşen lisansüstü öğrenci sayısı

Performans Göstergesi 5

Lisansüstünden mezun olan öğrenci sayısı ve oranı