İhaleler

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı İhalesi

İHALE İLANI 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır.

İhalenin konusu; İstanbul Ümraniye İnkılap Mah. Dr. Fazıl Küçük Cad. No:6 adresli Yamanevler Yerleşkesi ile Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 adresli Elmalıkent Yerleşkesi arasında öğrenci ve personel taşıma hizmeti alımıdır.

İhale; 22.09.2021 çarşamba günü saat 10.00’da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No.4 Ümraniye/İstanbul adresindedir. Teklifler İhale saatine kadar bu adrese teslim edilebilir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

A- Kanuni ikametgâhı olması (Tebligatlar için de geçerli olacak yasal ikametgâh belgesi)

B- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2020 yılı kayıtlı)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası kaydını gösteren belge
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

C- İmza sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c) Bu ihaleye Konsorsiyum (ortak girişim) olarak teklif verilemez.
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekmektedir.

D- İhale konusu Öğrenci ve Personel Taşıma Hizmetleri için şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen yeterlilik kriterlerini sağladığını ispatlayıcı belgeler.

E- İhale yerli isteklilere açıktır.

İhale Dokümanı yukarıdaki adreste görülebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını temin etmesi zorunludur.

İhale ile ilgili detaylı bilgiye www.29mayis.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

İhale dosyalarına buradan erişebilirisiniz.

 


 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi ve Erkek Öğrenci Yurdu ile Yamanevler Kız Öğrenci Yurdu için Temizlik Hizmet Alımı İhalesi.

İHALE İLANI 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi ve Erkek Öğrenci Yurdu ile Yamanevler Kız Öğrenci Yurdu için İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile Temizlik Hizmet Alımı yapılacaktır.

İhalenin konusu; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi ve Erkek Öğrenci Yurdu ile Yamanevler Kız Öğrenci Yurdu için Temizlik Hizmet Alımıdır.

İhale; 28.09.2021 salı günü saat 10.00’da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No.4 Ümraniye/İstanbul adresindedir. Teklifler İhale saatine kadar bu adrese teslim edilebilir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

A- Kanuni ikametgâhı olması, (Tebligatlar için de geçerli olacak yasal ikametgâh belgesi)

B- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2021 yılı kayıtlı)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası kaydını gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

C- İmza sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c) Bu ihaleye Konsorsiyum (ortak girişim) olarak teklif verilemez.
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekmektedir.

D- Yeterlilik Kriterleri;

  1. İhale konusu Temizlik işlerinin teklif veren İstekli tarafından yapıldığına dair, üç yıl öncesine kadar, en az 100.000 m2 kapalı alanı olan bir Vakıf Üniversitesinden alınmış iş deneyim belgesi.
  2. 2021yılı ve öncesine ait borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden temin edecekleri belgeyi, (Aslını ibraz etmek şartı ile örneğini veya fotokopisini)
  3. 2021 yılı ve öncesine ait borcu olmadığına dair ilgili Sgk dan temin edecekleri belgeyi, (Aslını ibraz etmek şartı ile örneğini veya fotokopisini)
  4. Covid 19 ve hijyen uygulamaları sağlıklı işyeri belgesi olması, belgelerin ihale ilan tarihinden önce alınmış olması ve ilan öncesi firma yeterliliğinin sağlanması gerekmektedir.
  5. TS 13811:2018 Hijyen ve sanitasyon belgesi.

İhale dosyalarına buradan erişebilirisiniz.

 


 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi. 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. Üniversitenin;
a) Adı: T.C. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi: ELMALIKENT MAH ELMALIKENT CAD. NO:4 34764 ÜMRANİYE /İSTANBUL
c) Telefon numarası: 0 216 474 08 60
ç) Faks numarası: 0 216 474 08 75
d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ahmet Ali TONYALI

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;                                                                                        
a) Adı: Özel Güvenlik Hizmet Alımı
b) Miktarı ve türü: Özel Güvenlik hizmetidir.
Hizmetin süresi “1+1+1+1+1 olarak beş (5)  Yıl”dır. Ancak süre uzatımı YÜKLENİCİ’nin şartname konusu işi şartname koşullarına uygun yerine getirmesi ve ÜNİVERSİTE tarafından işin devamının uygun bulunması halinde uygulanacak olup ÜNİVERSİTE’nin verilen hizmeti uygun bulmaması halinde yıl  sonunda işi sonlandırabilecektir.
c) Yapılacağı yer: C. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.Bilgiler;
a) İhale kayıt numarası: 1451770
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: T.C. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü, ELMALIKENT MAH ELMALIKENT CAD. NO:4 34764 ÜMRANİYE /İSTANBUL
ç) İhalenin yapılacağı adres: T.C. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -   ELMALIKENT MAH ELMALIKENT CAD. NO:4 34764 ÜMRANİYE /İSTANBUL
d) İhale tarihi: 28/09/2021
e) İhale saati: 11:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Üniversite Rektörlük Binası Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar ÜNİVERSİTE’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale dosyalarına buradan erişebilirisiniz.

 


 

Tamamlanmış ihalelere erişmek için  tıklayınız .