İhaleler

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI

İhalenin Adı ve Numarası: Yedekleme Ünitesi ve Hiper Bütünleşik Sunucu Temini ile Devreye Alınması, BackupServer/2024-1

İhalenin Usulü ve Konusu: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Elmalıkent Yerleşkesi Bilgi İşlem Sistemi için Yedekleme Ünitesi ve Hiper Bütünleşik Sunucu satın alınarak kurulumlarının yapılması.

Yapılacağı Yer Tarih ve Saati: İhale, 10.01.2024 Çarşamba günü saat 10.00’da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır. Teklifler İhale saatine kadar bu adrese teslim edilebilir.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

  1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve faks numarası,
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Ticaret sicil gazetesi,
  5. İdari şartnamede belirtilen yeterlilik kriterlerine haiz olduğunu ispatlayıcı belgeler,
  6. İdari şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını belgelemesi,
  7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
  8. İhale dosyasının satın alındığına dair belge,
  9. Geçici teminat: Teklif edilen bedelin en az %3’ü en fazla %6’sı kadar geçici teminat,
  10. İdari ve Teknik Şartname ile Sözleşme Taslağının kabul edildiklerine dair imzalı nüshaları,

İhale Dokümanı yukarıdaki adreste bedelsiz görülebilir, 1000 TL bedelle temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını temin etmesi zorunludur.

İhale ilanına www.29mayis.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

İhale dokümanına erişmek için buraya tıklayınız.

 

 

 

 

 

Tamamlanmış ihalelere erişmek için tıklayınız.