İhaleler

İHALE İLANI

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Elmalıkent Yerleşkesinde kaba inşaatları tamamlanmış olan D-E binalarının Alüminyum Kenet Çatı İşleri, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

İhale; 30.06.2020 Salı günü saat 10.00’da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır. Teklifler İhale saatine kadar bu adrese teslim edilebilir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

 1. Kanuni ikametgâhı olması (Tebligatlar için de geçerli olacak yasal ikametgâh belgesi)
 2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2020 yılı kayıtlı)
  1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası kaydını gösteren belge
  2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 3. İmza sirkülerini vermesi;
  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
  2. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  3. Bu ihaleye Konsorsiyum (ortak girişim) olarak teklif verilemez.
  4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekmektedir.
 4. İhale konusu Alüminyum Kenet Çatı işlerinin teklif veren İstekli tarafından yapıldığına dair alınmış; iş hacmi olarak bir seferde en az %70’i büyüklüğünde iş bitirme, iş deneyim, iş yönetim belgeleri vs. evrak
 5. Geçici teminat vermesi;
  1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

   - Tedavüldeki Türk parası

   - Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ihale tarihinden itibaren 30 gün süreli ve limit içi banka teminat mektupları

  2. Teminatın teslim yeri:

   - Nakit olarak teminat vermek isteyenler, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi hesabına “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi D-E Binaları Alüminyum Kenet Çatı İşleri İhalesi Geçici Teminat Bedeli” başlığı altında yatırarak, dekont ve makbuzlarını ihale komisyonuna teklif zarfı içinde ibraz etmeleri zorunludur.

   - Teminat mektupları teklif zarfı içinde doğrudan ihale komisyonuna verilir.

  3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahiplerinin teminatları İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Diğer isteklilere ait mektuplar hemen iade edilir. Ekonomik açıdan avantajlı teklif sahiplerinin teminatı, ihaleyi alan ile sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.
  4. Geçici teminat miktarı: Bu işin geçici teminat miktarı teklif bedelinin en az %3’üdür.
 6. 2020 yılı ve öncesine ait borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden temin edecekleri belge (Aslını ibraz etmek şartı ile örneğini veya fotokopisini)
 7. İhale yerli isteklilere açıktır.

İhale Dokümanı yukarıdaki adreste görülebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını temin etmesi zorunludur.

İhale ile ilgili detaylı bilgiye www.29mayis.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

İhale dosyalarına erişmek için tıklayınız.

 

 

 

Tamamlanmış ihalelere erişmek için  tıklayınız .