Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları

Üniversite Senatosunun 13.11.2020 tarihli ve 2020/21-2 sayılı karar eki                EK.1

 

 

T.C.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Uzaktan Eğitim Uygulama Esaslarının amacı, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bu yolla gerçekleştirilecek uzaktan eğitim uygulamalarının Üniversite misyon, vizyon ve ilkelerine bağlı kalınarak sürdürülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Uzaktan Eğitim Uygulama Esaslarının kapsamı Üniversite’de gerçekleştirilen; eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme başta olmak üzere tüm uzaktan eğitim süreç ve faaliyetleridir.

Tanımlar

Kalite Güvence Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi’nde geçen;

 1. Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,
 2. Komisyon: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Komisyonunu,
 3. Öğrenci: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğrencisini
 4. Öğretim Üyesi: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde görevli olan öğretim üyesini
 5. Program: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi fakültelerine bağlı programları,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Eğitime İlişkin İlkeler

Asgari Koşullar ve Temel Varsayımlar

 • Üniversite, uzaktan eğitim süreçlerinde kullanılacak programları belirlemek, teknolojik altyapıyı geliştirmek üzere gerekli araştırmaları yapmak ve üniversite yönetimine öneriler sunmak; diğer üniversitelerdeki uygulamaları izlemek ve iyi örnekleri adapte etmek; öğretim elemanları, öğrenci ve idari personelin gerekli eğitimleri almasını sağlamak; çıkabilecek aksaklıkları öngörmek ve gerekli tedbirleri almak üzere en az 7 öğretim üyesi ve 1 Bilgi İşlem Müdürü olmak üzere  8 üyeden oluşan Uzaktan Eğitim Komisyonunu oluşturur.
 • Üniversite ve program, uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde Komisyon kararlarını dikkate alır.
 • Üniversite, uzaktan eğitime entegrasyonun sağlanması için akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirir, dokümanlar hazırlar ve sorumlu birim ve temsilciler belirleyerek akademik personel, idari personel ve öğrenciler ile paylaşır.
 • Uzaktan eğitim faaliyetleri, öğrencilerin kişisel, mesleki ve bilişsel gelişim süreçleri, ölçme-değerlendirme çalışmaları, etik ve hukuki konular gibi hususlar çerçevesinde, kayıtlı bulunan öğrencilerin genel profilleri dikkate alınarak, öğrenci merkezli bir yaklaşımın esas alınması ile geliştirilir.
 • Uzaktan eğitim faaliyetleri, her akademik alan ve programın özgün yapısına uyumlu olacak şekilde ve bu özgün yapının doğurduğu özel şartlar ve gereklilikler dikkate alınarak, esnek bir sistem içerisinde yürütülür.
 • Üniversite, uzaktan eğitime sebep olan gerekçenin niteliği ve düzeyine göre yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini inceleyerek uzaktan eğitim faaliyetlerinin azami düzeyde ulusal ve uluslararası standartlarda yürütülmesine özen gösterir.
 • Üniversite, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli olan elektronik platformu tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına sunar. Üniversite’ye bağlı bölüm ve birimlerde gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetleri bu platform üzerinden sağlanır.
 • Üniversite, uzaktan eğitime sebep olan gerekçenin niteliği dikkate alınarak, yerleşkede bulunan; laboratuvar, kütüphane, çalışma odası vb. gibi alanları öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına uygun hale getirir. Öğrencilerin, imkan ve sınırlılıklar doğrultusunda bu alanlardaki hizmetlerden faydalanmaları ve öğretim üyeleri ile paylaşım yapabilecekleri ortamların sağlanmasına özen gösterilir.
 • Üniversite, ulusal ve uluslararası alanda var olan ortak platformlar üzerinden deneyim paylaşım mekanizmalarına katılım göstererek diğer yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitim deneyimlerinden faydalanır ve kendi deneyimlerini şeffaflık ilkesi doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumları ve kamuoyu ile paylaşır.

 

Temel İlkeler

 • Program, uzaktan eğitim faaliyetlerini Üniversite misyon, vizyon ve değerlerinden kopmadan, alanın uluslararası ilke ve standartlarına uygun bir şekilde sürdürür.
 • Üniversite ve program uzaktan eğitim faaliyetlerinde, öğrenci odaklıdır ve öğrencinin özerkliğine saygı duyulur.
 • Üniversite, uzaktan eğitim faaliyetlerinde beklenen öğrenim kazanımlarına ulaşmak için öğrencilerin erişebileceği kaynakların sayısını maksimize eder.
 • Üniversite, uzaktan eğitim faaliyetleri süresince öğrenci ve öğretim elemanı için güvenli ve sağlıklı bir iletişim-etkileşim ortamı sağlar.
 • Üniversite, uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında, öğrencilerin ayrımcılıktan, istismardan, şiddetten ve sömürüden korunması için önlemler alır.
 • Üniversite, uzaktan eğitim uygulamalarına erişim konusunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri engel ve zorluklar konusunda duyarlı olur ve olası çözümler üzerine yoğunlaşır.
 • Üniversite, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin bilgi ve deneyim açıklarını tespit eder ve bu yönde eğitim ve destek hizmetleri sunar.
 • Öğrenciler ve öğretim elemanları uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında Üniversite misyon, vizyon ve ilkelerine uygun hareket eder.

 

Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Faaliyetlerine İlişkin Temel İlkeler

 • Uzaktan eğitim faaliyetlerinde, ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen çevrimiçi sınavlar ve hazırlanan ödevler; derse devamsızlık, kopya, intihal vb. gibi bir dizi etik olmayan ve hukuki sonuçlar doğuran durumlara yol açabilmektedir. Bu durum öğrencilerin derse aktif katılımı ile ilgisini azaltabilmekte ve akademik gelişimi için gerekli etkileşimi ortadan kaldırabilmektedir. Üniversite, programı etik olmayan ve hukuki sonuçlara yol açması muhtemel konulara yönelik, öğrenci ve öğretim üyeleri ile ortaklaşarak, çözüm odaklı yönetişim anlayışına uygun mekanizmalar geliştirilmesine özen gösterir.
 • Üniversite ve programlar, uzaktan eğitim sürecinde derse devamlılık, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile yöntem ve tekniklere yönelik oluşabilecek etik olmayan ve hukuki sonuçlara yol açabilecek hususlar hakkında öğrencileri bilgilendirir.
 • Üniversite ve programlar, uzaktan eğitim faaliyetlerinde oluşabilecek etik olmayan ve hukuki sonuçlara sebep olan konulara yönelik alternatifi olan ölçme ve değerlendirme yöntemleri geliştirir. Bunun için bilişim teknolojilerinden yararlanılır.
 • Üniversite ve programlar, öğrencilerin alan uygulaması gibi uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan faaliyetlere ilişkin olarak, ulusal düzeydeki otoritelerin bu husustaki karar ve önerilerini dikkate alarak, alternatifler geliştirir.
 • Üniversite, lisans ve lisansüstü düzeyde tez savunması ve yeterlilik sınavı gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli platformları sağlar. Programlar, ilgili etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öğrenci odaklı alternatif yaklaşımlar geliştirir.
 • Üniversite ve programlar, sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme kazanımları ve “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülmesine özen gösterir.
 • Üniversite ve programlar, gerçekleştirilen sınav/ödev uygulamalarına ilişkin değerlendirme kriterlerini önceden belirler ve uygulamalara ilişkin dokümanlar, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda muhafaza edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzaktan Eğitim Uygulama Metodolojisi

 • Üniversite ve programlar, uzaktan eğitim faaliyetlerinde örgün eğitimdeki yeterlilik temelli yaklaşımı benimser ve gerçekleştirilen etkinlikler bu yaklaşım üzerine geliştirilir.
 • Üniversite, gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin, öğrenci-öğretim üyesi etkileşimini sağlayacak şekilde, çevrimiçi ve canlı olarak sürdürülmesine yönelik platformlar sunar. Öğretim üyeleri ve öğrenciler uzaktan eğitim faaliyetlerini bu platform üzerinden sürdürür.
 • Öğretim üyesi, uzaktan eğitim faaliyetlerini, programın ve ilgili etkinliğin niteliğine uygun olarak, mümkün olduğunca interaktif bir şekilde geliştirir ve uygular.
 • Öğretim üyesi, öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerine olan ilgisini ve gerçekleştirilen faaliyetlerin verimliliğini arttırmak amacıyla; videolu sunum ödevleri, kısa araştırma/derleme çalışmaları, vaka, film, belgesel, kitap, kuram analizleri vb. katılımcı ve etkileşime dayalı farklı alternatifler içeren ders ve konu materyalleri ile bunlara uygun görsel kaynakça listelerinin hazırlanmasına özen gösterir.
 • Öğretim üyesi, öğrencilerin öğrenme ortamından uzaklaşmaması ve öğrenciler arası etkileşimin sağlanabilmesi amacıyla özellikle ödev hazırlama, sunum gerçekleştirme, araştırma çalışması gibi etkinliklerin, mümkün olduğunca, çevrimiçi canlı grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmesini teşvik eder.
 • 2020-2021 Akademik yılında Üniversiteye bağlı programlarda gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetleri Microsoft Teams programı üzerinden yürütülür.