Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Abduljabbar SNOBAR

Lisans
The University of Jordan - 2000

Yüksek Lisans
The University of Jordan - 2004

Doktora
The University of Jordan - 2009

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

2000 yılında Ürdün Üniversitesi’nden mezun oldu. Ürdün Üniversitesi’nde hazırladığı “Menhecü Nakdi’l-Hadis ‘Inde’l-İmam’il-Buhari Min Hilâli’i-Tarihi’l-Evsat” adlı tezle yüksek lisansını (2004), “el-İtticâhâtü’l-Hadîsiyye ‘Inde’ş-Şî’ati’l-İmâmiyyeti Dirasetün Tahlîliyyetün Nakdiyyetün” adlı doktora tezini tamamladı (2009). 2012 yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Akademik çalışmaları Hadis alanında yoğunlaşmaktadır.