Öğr. Gör. Dr. Mohamad ALOMAR

Öğr. Gör. Dr. Mohamad ALOMAR
Doktora
University Moulay Ismail - 2007

Özgeçmiş
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

2007 yılında Fas’taki Moulay İsmail Üniversitesi’nde “et-Tasrîfu’l-ma‘nevî ‘ınde ibn Cinnî” başlıklı doktorasını tamamladı. 1988-2015 yılları arasında Yemen, Malezya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çeşitli ülkelerdeki üniversitelerde okutman olarak çalıştı. 2015 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde Arap dili ve belâgati alanında görevine başladı.
İbn Asâkir’in Muhtasaru Târîh-i Dımeşk’i (üç cilti), Ebû Bekir Âmirî’nin Ğurbâlü’z-zamân fî vefeyâti’l-a‘yân’ı ve Nevevî’nin Ezkâr’ını tahkik etti. Daru’l-Fikr ile Tecdîd, İslâmiyyetü’l-Ma‘rife, Câmi‘atü’ş-Şârika gibi akademik dergilerde editör olarak görev aldı. Mu‘cemu’t-Dôha et-Târîhî projesinde Türkiye sorumlusu ve ardından genel yayın kurulu üyesi olarak çalıştı.