2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıt Duyurusu

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

DERS KAYIT DUYURUSU

Ders Kayıt Takvimi

Derse yazılma işlemleri:

03 – 14 Şubat 2020 tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

Ders ekleme-bırakma işlemleri:

15 – 21 Şubat 2020 tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

Ders Kayıt Kuralları

Ders kayıt işlemlerinde sürecin sağlıklı işleyebilmesi için göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

1- Öğrenim ücreti ödemesi gereken kısmi burslu öğrencilerimizin derse yazılma işlemleri, ödemelerini gerçekleştirdikten sonra üniversite muhasebesi tarafından mali onaylarının verilmesini takiben yapılabilecektir.

2- Öğrencilerimizin yazılmış oldukları dersler danışmanlarının onayıyla kesinlik kazanacaktır. 

3- Öğrencilerimizin ders kayıtlarını yapmadan önce transkriptini, kayıtlı olduğunu programın öğretim planını, üniversitemizin web sayfasında yer alan haftalık ders programını incelemelerini ve gerekli durumlarda akademik danışmanlarının rehberliğine başvurmaları yararlı olacaktır.

4- Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin bursu kesilir ve varsa nakit burs ve imkanlardan da yararlanamaz, ancak geri dönmek üzere başvurulması halinde burs tekrar tahsis edilir. Bu öğrencilerden ücret ödemesi gerekenler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt yenileceği akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.

5- Kayıt yenileme ve derslere yazılma işlemlerinde lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğimizin ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket edilmesi zorunludur.

6- Lisans öğreniminde öğrencinin bir yarıyılda alabileceği maksimum kredi miktarı bulunduğu yarıyıla ait kredi yükünün bir buçuk katından fazla olamayacağı hususu OBS sisteminde tanımlı olup, sistem fazla kredi alınmasına izin vermemektedir.

7- Öğrencinin öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolması zorunlu olup, bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulmalıdır.

8- İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması ile kayıt olunamaz. Çift anadal, yandal programına devam etme, yatay geçişle gelmiş olma gibi nedenlerle çakışan dersleri bulunan öğrencilerin bu dersleri alabilmek için Öğrenci İşleri Ofisine şahsen başvurmaları gereklidir.

9- Kontenjanı dolan derslere kayıt yapılamaz.

10- Sınamalı durumda olma, kayıt dondurma, kayıt yenilememe veya hazırlık sınıfını güz yarıyılı sonunda başarmış olma gibi nedenlerle derse yazılması düzensiz (irregular) durumda olan öğrencilerin işlemlerinde üst yarıyıldan ders alma koşuluna uyulması önem taşımaktadır.

11- Seçmeli bir dersin tekrarı gerekiyorsa bu ders yerine aynı seçmeli ders grubundan başka bir ders alınabilmektedir. Ancak bu durumda ilgili fakülte sekreterliğine dilekçe verilmelidir.

12- Lisans öğreniminde alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olan ve GNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci ikinci sınıftan itibaren danışmanının onayı ile bir üst sınıftan bir, GNO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci ise iki ders alabilir.

13- Lisans öğreniminde, öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, önşart dersi veya derslerinden başarısız olma, yarıyıl izni kullanmış olma, erasmus programına katılma gibi nedenlerle yarıyılı için öngörülen kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile kredi yükünü aşmayacak şekilde üst iki yarıyıldan ders verilebilir.

14- Lisans öğreniminde dördüncü yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80’in altında kalan öğrenci beklemeli statüye geçirilir. Beklemeli statüde olan bir öğrenci, genel not ortalamasını 1.80’in üzerine çıkarıncaya kadar beşinci ve daha üst yarıyıllardan ders alamaz. Beklemeli statüden çıkmak için öncelikle başarısız olduğu dersleri ve (CC)’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar eder. Bu durumdaki öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

15- Lisans öğreniminde başarısız dersi bulunmasa dahi, GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerli olur.

16- Çift anadal ve yandal programları ders kayıtları da OBS üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin kayıtlı oldukları çift anadal ve yandal programını azami öğrenim süresi içinde tamamlayabilmeleri için, ders seçimlerini çift anadal derslerini de dikkate alarak gerçekleştirmeleri tavsiye edilir.

17- Çift anadal ve yandal öğrenimi kapsamında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencilerin çift anadal veya yandal programından kaydı silinir.

18- Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Temel İslam Bilimleri Doktora Programı ders aşamasındaki öğrenciler kendi alanlarından alacağı derslerin dışında "listede olmayan ders ekle" butonunu kullanarak diğer alanlardan 1 derse yazılmaları gerekmektedir.

19- Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez aşamasındaki öğrenciler "tez" ve "seminer" derslerini seçerken tez danışmanının adına açılan dersi seçmeleri gerekmektedir.

20- Doktora yeterlilik sınavı hazırlık aşamasında olan öğrenciler, ilgili formu (form 30) doldurup Enstitü Sekreterliği' ne ve Öğrenci İşleri Birimi' ne teslim ettiklerinde kayıt yenilemiş olacaklardır.

21- İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programı' nda öğrenim gören her öğrencinin derslere yazılırken kendi şubesinin derslerini seçmesi gerekmektedir.

22-   İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında;

  1. İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri ve Uluslararası İlahiyat Programı 1. sınıfına başlayacak öğrencilerin mezun olabilmek için toplamda "150 kredi ve 240 AKTS" tamamlamaları gereklidir. Bu öğrencilerden isteyenler 25 kredi ve 25 AKTS değerindeki "Pedagojik Formasyon Derslerini" seçmeli olarak alacaklardır. “Pedagojik Formasyon Dersleri” ne kayıt yaptıran öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için bu derslerle birlikte toplamda 175 kredi ve 265 AKTS tamamlaması zorunludur. Bu öğrencilerimizin kayıt tarihleri içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ na başvurarak “Pedagojik Formasyon Tercih Formu” nu doldurmaları gerekmektedir.
  2. İslam ve Din Bilimleri Programı ve Uluslararası İlahiyat Programı' 2., 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören öğrencilerden, 2017-2018 eğitim öğretim yılında “Pedagojik Formasyon Programı” derslerine yazılmış olanların tabi oldukları lisans öğretim programı dersleri yanında pedagojik formasyon derslerini de almaları zorunludur. Bu öğrencilerimizin, mezuniyet için gereken toplam yerel kredileri 188, AKTS’leri 265, pedagojik formasyon derslerini almayan öğrencilerin mezuniyet için gereken toplam yerel kredileri 163, AKTS’leri 240 olarak belirlenmiştir.
  3. “Pedagojik Formasyon Dersleri” ni alan öğrencilerimizin öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında “Pedagojik Formasyon Dersleri” ni almaktan vazgeçme imkanları bulunmayacaktır.
  4. “Pedagojik Formasyon Dersleri” öğrencilerimizin not ortalamalarına dahil edilecek ve diplomalarında “Pedagojik formasyon dersi almıştır” ifadesi yer alacaktır.

 

23-  Öğrenci, danışmanın onayıyla ders ekleme-bırakma tarihlerinde bir veya daha fazla dersi bırakabilir veya başka derslere kayıt yaptırabilir.

OBS üzerinden yapılan işlemler sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak ilk başvuru yeri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olmalıdır.

Karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak öncelikle birim OBS Sorumlusu Coşkun YILDIRIMTÜRK ve Öğrenci İşleri Şefi Ertuğrul KAHRAMAN’a başvurabilirsiniz.

 

Görüntülenme: 824 Yayınlanma Tarihi: 03 Şubat 2020