2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yeni Korona Virüs (COVID-19) küresel salgını sürecinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca çevrimiçi (canlı) uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceğine ilişkin 17.02.2021 tarih ve 75850160-199-56815 sayılı yazısı Üniversite Senatomuzun 18.02.2021 tarih ve 2021/04-1 sayılı toplantısında değerlendirilmiş;

2020-2021 Eğitim öğretim yılı bahar döneminde;

 1. Üniversitemiz hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe), lisans ve lisansüstü programlarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yürütülmesine,
 2. Üniversitemizde uzaktan öğretim faaliyetlerinin “Uzaktan Öğretim Komisyonu” ve tüm akademik birimlerimizde kurulmuş olan “Uzaktan Öğretim Alt Komisyonları”nın organizasyon ve desteğiyle bölümlerin ve ilgili dekanlıkların/müdürlüklerin yönetim ve sorumluluğunda yürütülmesine,
 3. Öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders kayıtlarını “online” olarak yapmalarına,
 4. Yüksek lisans ve doktora kabul sınav ve mülakatlarının, tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının (seminer ve uygulama faaliyetlerini ihtiva eden derslerin) salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına; risk grubu içinde bulunan lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim üyelerimizin tez savunma sınavlarını, yeterlik toplantılarını ve proje uygulamalarını uzaktan (çevrimiçi, canlı) yapabilmelerine,
 5. Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan ya da pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla, uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları uzaktan (çevrimiçi, canlı) işleyebileceklerine; öğretmenlik uygulama dosyasının ders, ödev vb etkinlikler ile tamamlanabileceği dikkate alınarak MEBSİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından da değerlendirilmesi ve uygulamanın buna göre yürütülmesine,
 6. Üniversitemiz yerleşkesinin açık tutulmasına, öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim faaliyetleri yanında araştırmalarını ve bilimsel projelerini ofis, derslik, kütüphane, araştırma merkezi ve laboratuvarlarda sürdürebilmeleri için gerekli tedbirlerin düzenli olarak alınmasına,
 7. Üniversitemiz kütüphane ve laboratuvar imkânlarının fiziki mesafe kuralları gözetilerek isteyen öğrencilerimize sunulmasına, öğrencilerimizin randevu almak suretiyle yerleşkede öğretim elemanlarımızla bire bir görüşme yapabilmelerine,
 8. Öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim (çevrim içi canlı) faaliyetlerini öğrencilerimize ulaştıracakları görsel/işitsel kayıt, pdf metin, elektronik posta mesajları ile desteklemelerine ve uygun programlarda öğrencilerimizi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan
  “YÖK Dersleri Platformu” ile yurtdışında bazı üniversitelerin sunduğu “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler”e (MOOCs) yönlendirmelerine,
 1. Lisans ve lisansüstü programlarımızda 12-18.04.2021 tarihleri arasında yapılacak olan bahar dönemi ara sınavlarının ve 09-23.06.2021 tarihleri arasında yapılacak olan yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan öğretim yöntemleriyle gerçekleştirilmesine,
 2. Sınav türünün (çevrimiçi canlı dijital ortamda kaydedilen klasik yazılı, test, sözlü ve/veya ödev, proje vb.) dersin mahiyetine göre öğretim elemanlarının tercihine bırakılmasına,
 3. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme kazanımları ve yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülmesine,
 4. Öğretim elemanlarının özellikle çevrimiçi canlı sınav uygulamalarında sınavın süresi, puanlama sistemi, değerlendirme ölçütleri hakkında öğrencilere İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde bilgi vermelerine,
 5. Kabul edilebilir sebeplerle çevrimiçi canlı sınava giremeyen veya sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrenciler için telafi amaçlı tedbirlerin ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarınca karara bağlanmasına,
 6. Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili akademik birimlerin gerekli tedbirleri almasına,
 7. Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanlarımız tarafından değerlendirilip Öğrenci Bilgi Sitemine (ÖBS) işlenmesine,
 8. Öğretim elemanlarımız tarafından, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait tüm sınav sonuçlarına (dijital ortamda kaydedilen sınav, ödev, proje vb.) ilişkin (dijital kayıtlar, sınav kağıtları, sınav soruları, cevap anahtarları, not baremleri, devam çizelgeleri, not çizelgeleri) belgelerin 14 Temmuz 2021 tarihine kadar ilgili fakülte sekreterliklerine dijital kayıt ve/veya sınav evrakı olarak teslim edilmesine,
 9. Akademik Birimlerimiz tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrimiçi canlı danışmanlık, konferans, panel ve sosyal vb. etkinliklerle desteklenmesine,
 10. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınacak yeni kararlara göre değerlendirme ve uygulama yapılacağına,

karar verilmiştir.

Başarılar Dileriz.

Rektörlük

 

Görüntülenme: 2981 Yayınlanma Tarihi: 18 Şubat 2021 Güncellenme Tarihi: 18 Şubat 2021 16:30:14