2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Uzaktan Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme- 3

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Uzaktan Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme- 3

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi
Uzaktan Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme- 3

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.09.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.55362 sayılı yazısı üzerine Üniversitemiz Senatosunun 09.09.2020 tarih ve 2020/13-1 sayılı kararıyla üniversitemizde 2020-2021 akademik yılı güz döneminde Hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe) ve lisans programlarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yürütülmesine ve lisansüstü programlarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) veya öğrenci sayısına göre salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasında öğretim üyelerimizin serbest bırakılmasına karar verildiği hususları ile “Uzaktan Öğretim Uygulamaları, Uygulamalı Eğitimler, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Toplantılar, Kongreler ve Değişim Programları” başlıkları altında alınan karar ve tavsiyeleri içeren “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi” üniversitemiz senatosunun 13.11.2020 tarihli ve 2020-21-01 sayılı toplantısında değerlendirilmiş;

-Üniversitemizde uzaktan öğretim faaliyetlerinin “Uzaktan Öğretim Komisyonu” ve tüm akademik birimlerimizde kurulmuş olan “Uzaktan Öğretim Alt Komisyonları”nın organizasyon ve desteğiyle bölümlerin ve ilgili dekanlıkların/müdürlüklerin yönetim ve sorumluluğunda yürütülmesine,

-Öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim (çevrim içi canlı) faaliyetlerini öğrencilerimize ulaştıracakları görsel/işitsel kayıt, pdf metin, elektronik posta mesajları ile desteklemelerine ve uygun programlarda öğrencilerimizi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “YÖK Dersleri Platformu” ile yurtdışında bazı üniversitelerin sunduğu “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler”e (MOOCs) yönlendirmelerine,

-Lisans ve lisansüstü programlarımızda 23-29.11.2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2020-2021 akademik yılı güz dönemi ara sınavlarının ve 20.01-03.02.2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2020-2021 akademik yılı güz dönemi yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan öğretim yöntemleriyle gerçekleştirilmesine,

-Sınav türünün (çevrim içi canlı dijital ortamda kaydedilen klasik yazılı, test, sözlü ve/veya ödev, proje vb.) dersin mahiyetine göre öğretim elemanlarının tercihine bırakılmasına,

-Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme kazanımları ve yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülmesine,

-Öğretim elemanlarının özellikle çevrim içi canlı sınav uygulamalarında sınavın süresi, puanlama sistemi, değerlendirme ölçütleri hakkında öğrencilere İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde bilgi vermelerine,

-Kabul edilebilir sebeplerle çevrim içi canlı dersleri takip edemeyen, çevrim içi canlı sınava giremeyen veya sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrenciler için telafi amaçlı tedbirlerin ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarınca karara bağlanmasına,

-Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili akademik birimlerin gerekli tedbirleri almasına,

-Lisansüstü tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının (seminer ve uygulama faaliyetlerini ihtiva eden derslerin) salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak örgün eğitim içinde yüz yüze yapılmasına; risk grubu içinde bulunan lisansüstü öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tez savunma sınavlarını, yeterlik toplantılarını ve proje uygulamalarını uzaktan (çevrimiçi canlı) yapabilmelerine,

- Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanlarımız tarafından Öğrenci Bilgi Sitemine (ÖBS) işlenmesine,

- Öğretim elemanlarımız tarafından, 2020-2021 akademik yılı güz dönemi ara sınavlarının sonuçlarına (dijital ortamda kaydedilen sınav, ödev, proje vb.) ilişkin (dijital kayıtlar, sınav kağıtları, sınav soruları, cevap anahtarları, not baremleri, devam çizelgeleri, not çizelgeleri) belgelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ve 2020-2021 akademik yılı güz dönemi yarıyıl sonu sınavlarının sonuçlarına ilişkin belirtilen belgelerin 5 Şubat 2021 tarihine kadar ilgili fakülte sekreterliklerine dijital kayıt ve/veya sınav evrakı olarak teslim edilmesine,

- Akademik Birimlerimiz tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrimiçi canlı danışmanlık, konferans, panel ve sosyal vb. etkinliklerle desteklenmesine

karar verilmiştir.

Başarılar Dileriz.

Rektörlük

Görüntülenme: 1921 Yayınlanma Tarihi: 17 Kasım 2020 Güncellenme Tarihi: 17 Kasım 2020 17:02:04