2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Lisans Programları Arasında Merkezi Yerleştirme Puanıyla Geçiş İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı

Lisans Programları Arasında Merkezi Yerleştirme Puanıyla Geçiş İlanı

 

Üniversitemiz Programlarına, Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanarak 2 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe ilişkin yayımlanan "Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları" uyarınca merkezi yerleştirme puanları dikkate alınarak yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir.

 

A) Uygulama Esasları Hakkında Açıklamalar

1-Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının -girdiği yıldaki- taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Örneğin, Türk Dili ve Edebiyatı (puan türü SÖZ) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında EA puanı varsa ve bu öğrencinin EA puanının geçmek istediği Felsefe programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir. 

2-2022-2023 eğitim öğretim yılı ve öncesinde yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabileceklerdir. Bu durumdaki adayların intibakları ilgili kurullar tarafından yapılacaktır (intibaklar sonrasında yarıyıl/yıl kaybı yaşanabilir). Ancak, öğrenim bursu uzayan sürede de devam eder.

3-Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılacaktır.

4-Bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30’unu geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacak olup, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır. 

5-Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, adayların bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

6-Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacak olup başvuru alınmayacaktır.

7-Yerleştirildiği diploma programından tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara yatay geçiş yapacak öğrenciler 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavına alınacaklardır. Hazırlık sınıflarına geçiş yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olmaları durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekecektir. Hazırlık sınıfı dışındaki sınıflara geçiş yapmak üzere başvuran öğrencilerden yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayanlar yatay geçiş yapamayacaklardır.

8-Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak olup, başarı vb. şart aranmayacaktır. 

9-Öğrenciler merkezi yerleştirme puanıyla sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. Ancak, bu yolla yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebileceklerdir.

10-Öğrenciler “öğrenim ücreti” yönünden merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmış oldukları programın ödeme koşullarına veya bursluluk statüsüne göre işlem göreceklerdir. Öğrenim ücreti ödemeleri 2022-2023 akademik yılı ücretleri üzerinden tahsil edilecektir. Kısmen veya tamamen burslu olan kontenjanlara yerleşen öğrenciler üniversitenin mevcut burslu öğrencilerine tanınan “öğrenim bursu” dışındaki diğer imkânlardan yararlanamazlar.

11-Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

B) Başvuru İşlemleri Hakkında Açıklamalar

- Başvurular 25 Temmuz – 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında (www.29mayis.edu.tr) yer alacak "Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş" ilanıyla online olarak alınacaktır.

- Adayların Üniversitemize şahsen gelmeleri gerekmeyecektir.

- Yatay geçişle yerleştirilen öğrencilerin intibakları sonucunda öğrenciler yarıyıl/yıl kaybı yaşayabilirler.

- Adayların e-posta adresinin aktif olarak kullanılır olması gerekmektedir.

- Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

C) Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru formu (https://obs.29mayis.edu.tr/yataygecis/)

2- Yeni tarihli öğrenci belgesi

3- Not çizelgesi (transkript)

4- Not çizelgesinde belirtilen derslerin onaylı içerikleri

5- Disiplin cezası almadığına dair belge

6- Öğrenim görmekte olduğu programa ait öğretim planının onaylı örneği

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi

8- ÖSYM sonuç belgesi (yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesinin internet çıktısı)

9- 1 adet vesikalık fotoğraf

Not: Yatay geçişi gerçekleşen adayların kesin kayıtları sırasında yukarıdaki belgelerin asılları istenecektir. Belgelerin asıllarından herhangi birinin eksik olması veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde adayın yatay geçişi iptal edilecektir.

 

D) Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

25 Temmuz-5 Ağustos 2022

Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü

10 Ağustos 2022

Başvuru Belgelerinin İlgili Komisyonlarca Değerlendirilmesi

12 Ağustos 2022

Yabancı Dil Yeterlik Sınavına Girecek Aday Listesinin İnternet Sayfasında İlanı

16 Ağustos 2022

Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların  Arapça, İngilizce ve Türkçe Yeterlik Sınavı

22 Ağustos 2022

Değerlendirme Sonuçlarının Fakülte Yönetim Kurullarınca Karara Bağlanması

24 Ağustos 2022

Değerlendirme Sonuçlarının İnternet Sayfasında İlanı

01-02 Eylül 2022

Asıl Adayların Kesin Kayıtları

05-06 Eylül 2022

Yedek Adayların Kesin Kayıtları

* Yeterlik sınavına İslam ve Din Bilimleri, İlahiyat ve Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği programına başvuran adaylar Arapça’dan, Ekonomi, Felsefe, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programına başvuranlar İngilizce’den gireceklerdir.

 

D) Kontenjan ve Puan Tablosu

Kontenjan ve puan tablosuna buradan erişebilirsiniz.

 

Görüntülenme: 1061 Yayınlanma Tarihi: 22 Temmuz 2022 Güncellenme Tarihi: 26 Temmuz 2022 09:18:30