2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KAYIT YENİLEME DUYURUSU

Ders Kayıt Takvimi

Derse yazılma işlemleri:

19 – 27 Eylül 2022 tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

Ders ekleme-bırakma işlemleri:

27 Eylül – 7 Ekim 2022 tarihleri arasında akademik danışmanlar tarafından OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

 

Ders Kayıt Kuralları

Ders kayıt işlemlerinde sürecin sağlıklı işleyebilmesi için göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

 1. Öğrenim ücreti ödemesi gereken kısmi burslu öğrencilerimizin derse yazılma işlemleri, ödemelerini gerçekleştirdikten sonra üniversite muhasebesi tarafından mali onaylarının verilmesini takiben yapılabilecektir.
 2. Öğrencilerimizin yazılmış oldukları dersler danışmanlarının onayıyla kesinlik kazanacaktır.
 3. 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenciler ders kayıt işlemi sırasında programlarının öğretim diline uygun olan yabancı dil hazırlık dersini seçmelidirler.
 4. 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında kayıtlı oldukları lisans programında ilk kez ders kaydı yaptıracak öğrenciler kayıtlı oldukları programlarının 1. sınıf güz yarıyılına ait tüm dersleri seçeceklerdir.
 5. Öğrencilerimizin ders kayıtlarını yapmadan önce transkriptini, kayıtlı olduğu programın öğretim planını, üniversitemizin web sayfasında yer alan haftalık ders programını incelemeleri ve gerekli durumlarda akademik danışmanlarının rehberliğine başvurmaları yararlı olacaktır.
 6. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin bursu kesilir ve varsa nakit burs ve imkanlardan da yararlanamaz, ancak geri dönmek üzere başvurulması halinde burs tekrar tahsis edilir. Bu öğrencilerden ücret ödemesi gerekenler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt yenileceği akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.
 7. Kayıt yenileme ve derslere yazılma işlemlerinde lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğimizin ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket edilmesi zorunludur.
 8. Lisans öğreniminde öğrencinin bir yarıyılda alabileceği maksimum kredi miktarı bulunduğu yarıyıla ait kredi yükünün bir buçuk katından fazla olamayacağı hususu OBS sisteminde tanımlı olup, sistem fazla kredi alınmasına izin vermemektedir.
 9. Öğrencinin öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolması zorunlu olup, bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulmalıdır.
 10. İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması ile kayıt olunamaz. Sadece yatay geçişle gelen öğrenciler ile çift anadal ve yandal programında kayıtlı öğrenciler çakışan ders alabilirler. Ancak bu öğrenciler anadal veya çift anadal/yandal programları içinde birbirleriyle çakışan derslere kayıt yaptıramazlar. Anadal programı dersleri ile çift anadal/yandal programı dersleri çakışan öğrenciler anadal ders kayıtlarını tamamladıktan sonra çift anadal/yandal derslerine yazılabilirler.
 11. Lisans öğreniminde başarısız dersi bulunmasa dahi, GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerli olur.
 12. Not yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapacak olan öğrencilerin ilgili formu (3 kopya) doldurup danışmanlarına imzalattıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Not yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapılması halinde ilgili dersten alınan en son not geçerli olacaktır. İlgili forma ulaşmak için tıklayınız.
 13. Kontenjanı dolan derslere kayıt yapılamaz.
 14. Kayıt dondurma, kayıt yenilememe veya hazırlık sınıfını güz yarıyılı sonunda başarmış olma gibi nedenlerle derse yazılması düzensiz (irregular) durumda olan öğrencilerin işlemlerinde üst yarıyıldan ders alma koşuluna uyulması önem taşımaktadır.
 15. Seçmeli bir dersin tekrarı gerekiyorsa bu ders yerine aynı seçmeli ders grubundan başka bir ders alınabilmektedir. Ancak bu durumda ilgili fakülte sekreterliğine dilekçe verilmelidir.
 16. Lisans öğreniminde alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olan ve GNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci ikinci sınıftan itibaren danışmanının onayı ile bir üst sınıftan bir, GNO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci ise iki ders alabilir.
 17. Lisans öğreniminde, öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, önşart dersi veya derslerinden başarısız olma, yarıyıl izni kullanmış olma, erasmus programına katılma gibi nedenlerle yarıyılı için öngörülen kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile kredi yükünü aşmayacak şekilde üst iki yarıyıldan ders verilebilir.
 18. Yaşanan küresel Kovid-19 salgının eğitim öğretim faaliyetlerimize olumsuz etkileri sebebiyle öğrencilerimizin mağduriyetinin olabildiği kadar önüne geçmek için 2021-2022 akademik yılı sonu itibariyle dördüncü yarıyıl sonunda GNO ları 1.80’in altında olan beklemeli statüdeki öğrencilerimizin sadece 2022-2023 akademik yılı güz ve bahar döneminde danışmanlarının onayı ile öncelikle (CC) nin altında not aldıkları dersleri tekrar etmeleri ve yarıyıllarının kredi yükünün en fazla bir buçuk katı oranında derse yazılmaları koşuluyla 5. ve 6. yarıyıllara ait zorunlu dersleri alabilmelerine imkan tanınmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz güz yarıyılına ait NA, FF ve FD notu aldıkları derslerin tamamını DD ve DC aldıkları derslerden ise almak istediklerini ilgili karara uygun şekilde almalıdırlar.
 19. Çift anadal ve yandal programları ders kayıtları da anadal derslerine kayıt yaptırıldıktan sonra OBS üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin kayıtlı oldukları çift anadal ve yandal programını azami öğrenim süresi içinde tamamlayabilmeleri için, ders seçimlerini çift anadal ve yandal derslerini de dikkate alarak gerçekleştirmeleri tavsiye edilir.
 20. Çift anadal ve yandal öğrenimi kapsamında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencilerin çift anadal veya yandal programından kaydı silinir.
 21. Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Temel İslam Bilimleri Doktora Programı (İslam Hukuku hariç) ders aşamasındaki öğrenciler kendi alanlarından alacağı derslerin dışında "listede olmayan ders ekle" butonunu kullanarak diğer alanlardan 1 derse yazılmaları gerekmektedir.
 22. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez aşamasındaki öğrenciler "tez" ve "seminer" derslerini seçerken tez danışmanının adına açılan dersi seçmeleri gerekmektedir.
 23. Doktora yeterlilik sınavı hazırlık aşamasında olan öğrenciler, ilgili formu (form 30) doldurup imzalayarak Enstitü Sekreterliği' ne (sbeenstitu@29mayis.edu.tr adresine) e-mail yolu ile gönderdiklerinde kayıt yenilemiş olacaklardır. Form 30’a ulaşmak için tıklayınız
 24. İlahiyat ve İslam ve Din Bilimleri Lisans Programı' nda öğrenim gören her öğrencinin derslere yazılırken kendi şubesinin derslerini seçmesi gerekmektedir. Bu yıl 1.sınıf derslerini ilk kez almakta olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerimiz isime göre alfabetik sıralanarak (A) ve (B) şubesine ayrılmıştır. İbra*** ALTIN***** isimli öğrencimize kadar olanlar (A) şubesi derslerini, İbra*** ALTIN***** dahil diğer öğrencilerimiz (B) şubesi derslerini seçmelidirler.
 25. İlahiyat Fakültesi öğrencileri 2022-2032 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtlarını aşağıdaki kurallara göre yaptırmalıdırlar;
  1. İlahiyat Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için toplamda "180 kredi ve 300 AKTS" tamamlamaları gereklidir. İlahiyat Programı öğrencilerinden T.C. uyruklu öğrencilerin tamamı, yurtdışı öğrencilerinden ise isteyenler 30 kredi ve 60 AKTS değerindeki "Pedagojik Formasyon Derslerini" seçmeli olarak alacaklardır. “Pedagojik Formasyon Dersleri” ne kayıt yaptıran öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için bu derslerle birlikte toplamda 180 kredi ve 300 AKTS tamamlaması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin ders kayıt tarihleri içerisinde Üniversitenin web sayfasından temin edecekleri Pedagojik Formasyon Tercih Formu” nu doldurup imzalayarak ogrenciisleri@29mayis.edu.tr adresine e-mail ile göndermeleri gereklidir. Form için tıklayınız.
  2. İslam ve Din Bilimleri Programı ve Uluslararası İlahiyat Programında öğrenim gören öğrencilerden, “Pedagojik Formasyon Programı” derslerine yazılmış olanların tabi oldukları lisans öğretim programı dersleri yanında pedagojik formasyon derslerini de almaları zorunludur. Bu öğrencilerimizin, mezuniyet için gereken toplam yerel kredileri 175, AKTS’leri 265, pedagojik formasyon derslerini almayan öğrencilerin mezuniyet için gereken toplam yerel kredileri 150, AKTS’leri 240 olarak belirlenmiştir.
  3. “Pedagojik Formasyon Dersleri” ni alan öğrencilerimizin öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında “Pedagojik Formasyon Dersleri” ni almaktan vazgeçme imkanları bulunmayacaktır.
  4. “Pedagojik Formasyon Dersleri” öğrencilerimizin not ortalamalarına dahil edilecek ve diplomalarında “Pedagojik formasyon dersi almıştır” ifadesi yer alacaktır.
 26. Öğrenci, danışmanın onayıyla ders ekleme-bırakma tarihlerinde bir veya daha fazla dersi bırakabilir veya başka derslere kayıt yaptırabilir. Ders ekleme-bırakma işlemi yapacak öğrencilerin 27 Eylül – 7 Ekim 2022 tarihleri arasında akademik danışmanlarına başvurmaları gerekmektedir.

  OBS üzerinden yapılan işlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşıldığı takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na (ogrenciisleri@29mayis.edu.tr) e-mail gönderilmelidir.

  Karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak öncelikle birim OBS Sorumlusu Coşkun YILDIRIMTÜRK ve Öğrenci İşleri Şefi Ertuğrul KAHRAMAN’a başvurabilirsiniz.

 

OBS Kayıt Yenileme Süreci Kılavuzu için tıklayınız.

Ödemelerle ilgili 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Kayıt Yenileme Ücretleri ve Online Ödeme duyurumuzu da inceleyeniz.

Görüntülenme: 1927 Yayınlanma Tarihi: 16 Eylül 2022 Güncellenme Tarihi: 19 Eylül 2022 07:34:46