2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME DUYURUSU

Ders Kayıt Takvimi

Derse yazılma işlemleri:

12-20 Şubat 2024 tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

Ders ekleme-bırakma işlemleri:

21 Şubat -1 Mart 2024 tarihleri arasında öğrencilerin talebi ile akademik danışmanlar tarafından OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

 

Ders Kayıt Kuralları

 

Ders kayıt işlemlerinde sürecin sağlıklı işleyebilmesi için göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

 1. Öğrenim ücreti ödemesi gereken kısmi burslu öğrencilerimizin derse yazılma işlemleri, ödemelerini gerçekleştirdikten sonra üniversite muhasebesi tarafından mali onaylarının verilmesini takiben yapılabilecektir.
 2. Öğrencilerimizin yazılmış oldukları dersler danışmanlarının onayıyla kesinlik kazanacaktır.
 3. 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenciler ders kayıt işlemi sırasında programlarının öğretim diline uygun olan yabancı dil hazırlık dersini seçmelidirler.
 4. 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında kayıtlı oldukları lisans programında 2. yarıyıl derslerine ilk kez ders kaydı yaptıracak öğrenciler kayıtlı oldukları programlarının 1. sınıf bahar yarıyılına ait tüm dersleri seçeceklerdir.
 5. Öğrencilerimizin ders kayıtlarını yapmadan önce transkriptini, kayıtlı olduğu programın öğretim planını, üniversitemizin web sayfasında yer alan haftalık ders programını incelemeleri ve gerekli durumlarda akademik danışmanlarının rehberliğine başvurmaları yararlı olacaktır.
 6. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin bursu kesilir ve varsa nakit burs ve imkanlardan da yararlanamaz, ancak geri dönmek üzere başvurulması halinde burs tekrar tahsis edilir. Bu öğrencilerden ücret ödemesi gerekenler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt yenileceği akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Göç İdaresi arasında 15 Kasım 2023 tarihinde imzalanan “Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzin Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü” uyarınca; İkamet izin belgesi bulunmayan veya süresi geçtiği halde yenilememiş olan öğrencilerimiz ikamet izin belgelerinin bir örneğini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmedikleri takdirde kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumdaki uluslararası öğrencilerimizin en kısa sürede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişim kurmaları gereklidir. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak ikamet izin başvurusu yapmış olup, süreci devam eden öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmelerinde bir engel bulunmamaktadır.
 8. Kayıt yenileme ve derslere yazılma işlemlerinde lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğimizin ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket edilmesi zorunludur.
 9. Lisans öğreniminde öğrencinin bir yarıyılda alabileceği maksimum kredi miktarı bulunduğu yarıyıla ait kredi yükünün bir buçuk katından fazla olamayacağı hususu OBS sisteminde tanımlı olup, sistem fazla kredi alınmasına izin vermemektedir.
 10. Öğrencinin öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolması zorunlu olup, bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulmalıdır.
 11. İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması ile kayıt olunamaz. Sadece çift anadal ve yandal programında kayıtlı öğrenciler çakışan ders alabilirler. Ancak bu öğrenciler anadal veya çift anadal/yandal programları içinde birbirleriyle çakışan derslere kayıt yaptıramazlar. Anadal programı dersleri ile çift anadal/yandal programı dersleri çakışan öğrenciler anadal ders kayıtlarını tamamladıktan sonra her iki derse en az %50 oranında devam etmek koşulu ile çift anadal/yandal derslerine yazılabilirler.
 12. Lisans öğreniminde başarısız dersi bulunmasa dahi, GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerli olur.
 13. Not yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapacak olan öğrencilerin ilgili formu (3 kopya) doldurup danışmanlarına imzalattıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Not yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapılması halinde ilgili dersten alınan en son not geçerli olacaktır. İlgili forma ulaşmak için tıklayınız.
 14. Kontenjanı dolan derslere kayıt yapılamaz.
 15. Kayıt dondurma, kayıt yenilememe veya hazırlık sınıfını güz yarıyılı sonunda başarmış olma gibi nedenlerle derse yazılması düzensiz (irregular) durumda olan öğrencilerin işlemlerinde üst yarıyıldan ders alma koşuluna uyulması önem taşımaktadır.
 16. Seçmeli bir dersin tekrarı gerekiyorsa bu ders yerine aynı seçmeli ders grubundan başka bir ders alınabilmektedir. Ancak bu durumda ilgili fakülte sekreterliğine dilekçe verilmelidir.
 17. Lisans öğreniminde alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olan ve GNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci ikinci sınıftan itibaren danışmanının onayı ile bir üst sınıftan bir, GNO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci ise iki ders alabilir.
 18. Lisans öğreniminde, öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, önşart dersi veya derslerinden başarısız olma, yarıyıl izni kullanmış olma, erasmus programına katılma gibi nedenlerle yarıyılı için öngörülen kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile kredi yükünü aşmayacak şekilde üst iki yarıyıldan ders verilebilir.
 19. Lisans öğreniminde genel not ortalaması 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, genel not ortalamasını 1.80’in üzerine çıkarıncaya kadar beşinci ve daha üst yarıyıllardan ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle başarısız olduğu dersleri ve (CC)’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar eder. Bu durumdaki öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.
 20. Çift anadal ve yandal programları ders kayıtları da anadal derslerine kayıt yaptırıldıktan sonra OBS üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin kayıtlı oldukları çift anadal ve yandal programını azami öğrenim süresi içinde tamamlayabilmeleri için, ders seçimlerini çift anadal ve yandal derslerini de dikkate alarak gerçekleştirmeleri tavsiye edilir.
 21. Çift anadal ve yandal öğrenimi kapsamında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencilerin çift anadal veya yandal programından kaydı silinir.
 22. Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Temel İslam Bilimleri Doktora Programı (İslam Hukuku hariç) ders aşamasındaki öğrenciler kendi alanlarından alacağı derslerin dışında "listede olmayan ders ekle" butonunu kullanarak diğer alanlardan 1 derse yazılmaları gerekmektedir.
 23. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez aşamasındaki öğrenciler "tez" ve "seminer" derslerini seçerken tez danışmanının adına açılan dersi seçmeleri gerekmektedir.
 24. Doktora yeterlilik sınavı hazırlık aşamasında olan öğrenciler, ilgili formu (form 30) doldurup imzalayarak Enstitü Sekreterliği' ne (sbeenstitu@29mayis.edu.tr adresine) e-mail yolu ile gönderdiklerinde kayıt yenilemiş olacaklardır. Form 30’a ulaşmak için tıklayınız.
 25. İlahiyat ve İslam ve Din Bilimleri Lisans Programı' nda öğrenim gören her öğrencinin derslere yazılırken kendi şubesinin derslerini seçmesi gerekmektedir. Bu yıl 1.sınıf derslerini ilk kez almakta olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerimiz isime göre alfabetik sıralanarak (A) ve (B) şubesine ayrılmıştır. Muha**** Em** CEBE****** isimli öğrencimize kadar olanlar (A) şubesi derslerini, Muha**** Em** CEBE****** dahil diğer öğrencilerimiz (B) şubesi derslerini seçmelidirler.
 26. Pedagojik formasyon eğitimi alabilen programlarımızın (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Psikoloji, Arapça Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Hukuk, İlahiyat lisans programı) öğrencilerinden pedagojik formasyon almak isteyenler eğitimlerinin üçüncü yarıyılından itibaren formasyon derslerini alabileceklerdir. Pedagojik formasyon dersleri öğrencilerimizin not ortalamalarına dahil edilecek ve pedagojik formasyon eğitimini tamamlayarak mezun olanların diplomalarında “Pedagojik formasyon eğitimi almıştır” ifadesi yer alacaktır.
 27. Pedagojik formasyon eğitimi derslerine ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerimizin ders kayıt tarihleri içerisinde Üniversitenin web sayfasından temin edecekleri “Pedagojik Formasyon Tercih Formu” nu doldurup imzalayarak ogrenciisleri@29mayis.edu.tr adresine e-mail ile göndermeleri gereklidir. “Pedagojik Formasyon Tercih Formu” için tıklayınız.
 28. Pedagojik formasyon programını tamamlayarak diplomalarında “Pedagojik Formasyon Eğitimi Almıştır” ibaresi bulunacak öğrenciler bu derslerle beraber 280 AKTS’yi tamamlayarak mezun olabileceklerdir. Pedagojik formasyon eğitimi alabilecek programlarda öğrenim gördüğü halde pedagojik formasyon eğitimi almayı tercih etmeyen öğrenciler ise en az 240 AKTS tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
 29. Pedagojik formasyon eğitimi derslerini aldığı halde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamadan mezun olan öğrencilerimizin almış oldukları pedagojik formasyon dersleri serbest seçmeli ders olarak sayılabilecektir.
 30. Öğrenci, danışmanın onayıyla ders ekleme-bırakma tarihlerinde bir veya daha fazla dersi bırakabilir veya başka derslere kayıt yaptırabilir. Ders ekleme-bırakma işlemi yapacak öğrencilerin 21 Şubat- 1 Mart 2024 tarihleri arasında akademik danışmanlarına başvurmaları gerekmektedir.

 

OBS üzerinden yapılan işlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşıldığı takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na (ogrenciisleri@29mayis.edu.tr) e-mail gönderilmelidir.

Karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak öncelikle birim OBS Sorumlusu Coşkun YILDIRIMTÜRK ve Öğrenci İşleri Şefi Ertuğrul KAHRAMAN’a başvurabilirsiniz.

 

OBS Kayıt Yenileme Süreci Kılavuzu için tıklayınız.

Görüntülenme: 1208 Yayınlanma Tarihi: 12 Şubat 2024