2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İle İlgili Önemli İkinci Duyuru

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İle İlgili Önemli İkinci Duyuru

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ

 

Üniversitemiz Senatosunun 31.03.2023 tarihli ve 2023/08-1 sayılı toplantısında 03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;

  1. Üniversitemizde hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe), lisans ve lisansüstü programlarında hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere ders programlarında belirtilen dersliklerde ve saat aralıklarında (devam şartı aranmaksızın) yüz yüze eğitim verilmesine,
  2. Dekanlıkların/Müdürlüklerin bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,
  3. Öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim (çevrim içi canlı) faaliyetlerini öğrencilerimize ulaştıracakları görsel/işitsel kayıt, pdf metin, elektronik posta mesajları ile desteklemelerine,
  4. Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6. maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,
  5. Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,
  6. Üniversitemizde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe), lisans ve lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerin ara sınavlarının ilgili birimlerce ilan edilen sınav takvimine uygun olarak (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına; yarıyıl sonu sınavlarının hangi usulle yapılacağının daha sonra belirlenip ilan edilmesine,
  7. Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının (seminer ve uygulama faaliyetlerini ihtiva eden derslerin) yüz yüze yapılmasına; mazereti olan lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim üyelerimizin tez savunma sınavlarını, yeterlik toplantılarını ve proje uygulamalarını uzaktan (çevrimiçi, canlı) yapabilmelerine,
  8. Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,
  9. Öğretim elemanlarının sınavın süresi, puanlama sistemi, değerlendirme ölçütleri hakkında öğrencilere İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile, Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi çerçevesinde bilgi vermelerine,
  10. Kabul edilebilir sebeplerle çevrimiçi canlı sınava giremeyen veya sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrenciler için telafi amaçlı tedbirlerin ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarınca karara bağlanmasına,
  11.  Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin, bu eğitimi aynı şekilde sürdürebilmelerine,
  12. Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili akademik birimlerin gerekli tedbirleri almasına,
  13. Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanlarımız tarafından değerlendirilip Öğrenci Bilgi Sitemine (ÖBS) işlenmesine,
  14. Öğretim elemanlarımız tarafından, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait tüm sınav sonuçlarına (dijital ortamda kaydedilen sınav, ödev, proje vb.) ilişkin (dijital kayıtlar, sınav kağıtları, sınav soruları, cevap anahtarları, not baremleri, devam çizelgeleri, not çizelgeleri) belgelerin akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul sekreterliklerine dijital kayıt ve/veya sınav evrakı olarak teslim edilmesine,
  15. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrimiçi canlı danışmanlık, konferans, panel vb. etkinliklerle akademik birimlerimiz tarafından desteklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Görüntülenme: 5842 Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 2023