Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN’in Yeni Eseri "Mütareke ve İşgalden Milli Mücadele’ye Mustafa Kemal Paşa" (1918-1920)

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN’in Yeni Eseri "Mütareke ve İşgalden Milli Mücadele’ye Mustafa Kemal Paşa" (1918-1920)

Dr.Öğr.Üyesi Zekeriya TÜRKMEN’in yeni eseri

MÜTAREKE VE İŞGALDEN MİLLİ MÜCADELE’YE MUSTAFA KEMAL PAŞA (1918-1920)

Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Zekeriya TÜRKMEN’in “Mütareke ve İşgalden Millî Mücadele’ye Mustafa Kemal Paşa 1918-1920” adlı yeni eseri, Yeditepe Yayınevi tarafından  yayınlanarak, bilim dünyasına, tarih meraklılarının dikkat ve ilgisine sunulmuştur.

Dönemle ilgili arşiv kaynaklarından hareketle hazırlanan eserde, Birinci Dünya Savaşının sonunda Osmanlı ordusunda yaşanan çözülme ve Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması ve uygulamada yaşanan sıkıntılar, merkezde toplanan duyarlı askerî kadronun ordu bakiyesinin temel kadro-kuruluşunun korunarak, iskelet kadro halinde ordunun yeniden yapılandırılmasındaki çabaları, ordu müfettişliklerinin teşkili, yetki ve sorumlulukları özgün belgelerle gözler önüne serilmektedir.

Bundan başka Mustafa Kemal Paşa’nın Mütareke ve İşgal döneminde İstanbul’daki faaliyetleri ayrıntılı incelenmekte, 19 Mayıs 1919’da IX.(daha sonra III.) Ordu Kıt’aları Müfettişliği görev ve yetkisiyle Samsun’a çıkışı, Samsun’dan Amasya’ya oradan Erzurum’a, Sivas ve Ankara’ya uzanan süreçteki bütün faaliyetleri, İstanbul hükûmetleriyle Temsil Heyeti arasındaki münasebetler, Ali Rıza Paşa kabinesi döneminde gelişen yumuşama siyaseti ve olumlu ilişkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne mebus olarak girmeye hak kazanması ve hükûmetle uyumlu ilişkiler kurması sürecinde yaşanan gelişmeler ve Misak-ı Millî metninin kabul ve ilanına uzanan süreçte yaşananlar, dönemin tanıkları ve belgeleriyle okuyucuya sunulmaktadır.

Bu araştırmada ayrıca, İstanbul’daki hükûmetlerin sivil ve asker kanadının Mustafa Kemal Paşa başkanı olduğu Temsil Heyeti tarafından (Ağustos 1919 / Ocak 1920) yürütülen faaliyetler karşısında takındıkları tavır farklılıklarını da bulmak mümkündür. Türk İstiklal Harbi’nin 100. Yılı hatırasına yayıma hazırlanan eserde, Millî Mücadeleyi yönlendiren, Türk devletinin kurucu önderi Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Harbi dönemine ait tuttuğu notların ilk kez bu kitapta okuyucuya sunulmakta, Millî Mücadele Tarihi’ne farklı bakış açısıyla yeni bir yorum getirilmektedir. Akıcı bir üslupla kaleme alınan kitabın okuyucunun ufkuna katkı sağlayacağı, bilinçli tarih okuyucularına fikrî anlamda önemli katkılar yapacağı değerlendirilmektedir.

Görüntülenme: 1814 Yayınlanma Tarihi: 29 Nisan 2020