Osmanlı Araştırmaları Dergisi'nin 53. Sayısı Yayımlandı

Osmanlı Araştırmaları Dergisi'nin 53. Sayısı Yayımlandı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) ortak yayını olan Osmanlı Araştırmaları Dergisi’nin 53. sayısı yayımlandı. 

2014 yılına ait 43’üncü sayıdan itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İSAM’ın müşterek ilmî yayını olarak neşredilen Osmanlı Araştırmaları Dergisi; Arts and Humanities Citation Index–AHCI (Thomson Reuters), Scopus (Elsevier) Turkologischer Anzeiger ve Index Islamicus tarafından taranmakta olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri tabanında yer almaktadır.

 

İÇİNDEKİLER

Osmanlı Mahkemelerinde Şâhitler: Şuhûdü'l-udûlden Şuhûdü'l-hâle Geçiş  / Witnesses in the Ottoman Courts: The Transition from shuhûd al-udûl to shuhûd al-hâl  
İsmail E. ERÜNSAL

Vakıf Belgelerine Göre Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi Aileleri II: Âl-i Timurtaş Paşa  /  Families in the Formation Stage of the Ottoman Empire According to Endowment Deeds II: The Family of Timurtaş Paşa
Vedat TURGUT

Umur Bey Taş Vakfiyesi: Esin ve İçerik Üzerine Bir Değerlendirme / Waqf Inscription of Umur Beg: A Study on Inspiration and Contex
Mustafa Çağhan KESKİN

A Safavid Bureaucrat in the Ottoman World: Mirza Makhdum Sharifi Shirati and the Quest for Upward Mobility in the İlmiye Hierarchy / Osmanlı Dünyasında Bir Safavi Bürokratı: mirza Mahdum Şerif-i Şirazi ve İlmiye Hiyerarşisinde Yükseliş Arayışı
Kioumars GHEREGHLOU

The First Cretan Rebellion against the Ottoman Authority: Narratives and Sources / Osmanlı Egemenliğine Karşı İlk Girit Ayaklanması: Anlatılar ve Kaynaklar
Yakup ÖZTÜRK

Osmanlı İmparatorluğunda "Sürat" Topçuluğu II (1773-1807): Taktik, Talim, Muharebe Performansıve Nizâm-ı Cedid / Rapid-Fire Artillery in the Ottoman Empire II (1773-1807): Tactics, Drill, Battlefield Effectiveness and the New Order
Fatih YEŞİL - Ömer GEZER


Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Süryani Kilisesi ve Süryanilerin İdaresi / The Syriac Orthodox Church in the Late Period of Ottoman State and the Administration of the Syriac Orthodox Community 
Ramazan Erhan GÜLLÜ

Kıbrıs Celvetiliğinde Unutulmuş Bir Mirasın Yeniden Hatırlanışı: Magosa Kutup Osman Efendi Türbe ve Dergâhının İnşa ve İhyası / Reminiscence of a Forgotten Inheritage in Celvetiyye of Cyprus: The Building and Revival of the Mausoleum and Dervish Lodge of Kutup Osman Efendi in Magosa
Mustafa EYYAMOĞLU - Nuran KARA PİLEHVARİAN

 

KİTÂBİYAT

Martin Greve, Makamsız: Individualization of Traditional Music on the Eve of Kemalist Turkey
Nevin ŞAHİN
 
Yavuz Aykan, Rendre la justice à Amid: Procédures, acteurs et doctrines dans le contexte Ottoman du XVIIIéme siécle
Emre ELMAS
 

Önceki sayılar için tıklayınız. 

Yayınlanma Tarihi: 07 Aralık 2018