İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Öğretim Bilgilendirme Sayfası


 • 27.08.2021 Tarihli 2021/21-3 Sayılı Senato Kararı

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı ile Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu", "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi", "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" ve "Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" göz önünde bulundurularak yapılan görüşmeler sonucunda, Üniversitemizde 2021-2022 akademik yılında;

  1. Üniversitemiz yabancı dil hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe), lisans ve lisansüstü programlarında yüz yüze eğitim öğretime geçilmesine; 2021-2022 akademik yılı güz döneminde sadece İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2021 tarih ve 2021/20-5 sayılı kararında belirtilen lisans ve lisansüstü derslerde eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yürütülmesine,
  2. Gerek yüz yüze gerekse uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yürütülen derslerde ilgili mevzuat ile belirlenen devam şartının sağlanmasına,
  3. Öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders kayıtlarını uzaktan (çevrimiçi) veya yüz yüze yapabilmelerine,
  4. Yüz yüze ve çevrim içi olarak sürdürülen tüm derslerin ara sınav, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
  5. Yüksek lisans ve doktora kabul sınav ve mülakatlarının, tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle ilgili uygulamaların ve proje çalışmalarının (seminer ve uygulama faaliyetlerini ihtiva eden derslerin) salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına,
  6. Yüz yüze yürütülecek derslerde ilgili programların bağlı olduğu akademik birimlerin kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda, dersliklerin derse giren öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak planlanmasına, oturum sayılarının artırılabilmesine, ders sürelerinin kısaltılabilmesine, blok ders yapılmamasına ve sürenin her bir kredi/ders saati için 30 dakikadan az olmamasına,
  7. Yüz yüze yürütülen derslerde de sınıf içi eğitim öğretim faaliyetlerinin, belirli haftalarda veya her hafta belirli oranlarda ders notu ve/veya kaynak paylaşımı, görsel işitsel materyal paylaşımı, araştırma ödevi vb. uzaktan öğretim yöntemleriyle desteklenmesine,
  8. Yüz yüze eğitim öğretim devam ederken uzaktan öğretim yöntemlerinin (çevrimiçi, canlı) sadece ders faaliyetleri için değil çevrimiçi konferans, psikolojik destek ve sosyal sorumluluk çalışmalarında da kullanılmasına,
  9. Küresel salgın sürecinde akademik ve idari personel ile öğrencilerde temaslı ve/veya COVİD-19 pozitif tanısı tespit edilmesi durumunda Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine ve bireyin ve/veya sınıfın eğitim öğretim süreçleri konusunda ilgili akademik birimlerin kurullarınca alınan karara göre hareket edilmesine,
  10. Üniversitemizde uzaktan çevrimiçi sürdürülecek öğretim faaliyetlerinin “Uzaktan Öğretim Komisyonu” ve tüm akademik birimlerimizde kurulmuş olan “Uzaktan Öğretim Alt Komisyonları”nın ve Ortak Zorunlu ve Seçmeli Ders Koordinatörlerinin organizasyon ve desteğiyle bölümlerin ve ilgili dekanlıkların/müdürlüklerin yönetim ve sorumluluğunda yürütülmesine,
  11. 2021-2022 Akademik yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da örgün eğitime geçildiğinden öğretmenlik pedagojik formasyon eğitiminin mümkün olduğunca yüz yüze uygulamalarla gerçekleştirilmesine,
  12. Üniversitemizde uzaktan öğretim süreçleri sonrası yüz yüze öğretime geçişte küresel salgın şartlarında yerleşke yaşamına uyum koşullarıyla ilgi öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu",  "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’ , "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" ile “Sağlık Bakanlığının “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” kapsamında uyum programları ile web sayfaları, e-posta ve diğer iletişim araçları ile bilgilendirmeler yapılmasına,
  13. Üniversitemizde 2021-2022 akademik yılında yüz yüze eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dahil olmasının hem sağlıklarının korunabilmesi hem de eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için aşılanmanın tavsiye ve teşvik edilmesine,
  14. COVID-19’a karşı geliştirilen aşıların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin alternatifinin olmadığı, birlikte uygulandıklarında daha etkin koruduğu dikkate alındığında, Üniversitemizin tüm kapalı mekanlarında maske, mesafe ve hijyen koşullarının zorunlu olmasına; derslikler başta olmak üzere kapalı mekanlarımıza taze hava girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesine ve ilgili ders sorumluları tarafından tedbir alınmasına, dersler sırasında sürekli konuşarak dersi yürütmekte olan öğretim elemanlarının, ihtiyaç duyulması halinde maske yerine siperlik kullanabilmesine,
  15. Üniversite yerleşkelerinde binalara HES kodu ile girişin sağlanmasına, birimler tarafından, akademik personel, idari personel, öğrenciler ve diğer çalışanlardan COVİD-19 aşı kartlarının istenmesine,
  16. Üniversitemiz yerleşkesindeki idari birimler, derslikler, kütüphane, yemekhane, sosyal alanlar ve kafeterya vb. kapalı alanlara girişlerde İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda, akademik/idari personel, öğrenci ve diğer çalışanların HES kodu ve tam doz aşı kartlarının günlük olarak kontrol edilmesine, tam doz aşı kartı olmayanların, haftada en az iki defa, en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini beyan etmelerine,
  17. On beş ve on altıncı maddedeki kuralların üniversite sosyal tesisleri ve yurtlarında da uygulanmasına,
  18. Küresel salgın koşulları nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan, kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda bulunan öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin ilgili akademik birimlerin kurullarınca değerlendirmesine,
  19. Küresel salgının seyrinin takip edilerek Üniversitemizde eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde devamı için gerektiğinde ek tedbirlerin alınmasına oybirliği ile karar verildi.
 • 24.08.2021 Tarihli 2021/20-5 Sayılı Senato Kararı

  Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Dekanlıkları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesini istedikleri derslere ilişkin yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonunda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında lisans ve lisanüstü düzeyinde aşağıda belirtilen derslerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

  Ders Kodu

  Ders Adı

  AIIT101

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

  AIIT201

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

  HIST103

  Cultures and Civilizations I

  HIST104

  Cultures and Civilizations II

  TAR111

  Dünya Tarihine Giriş I

  TAR112

  Dünya Tarihine Giriş II

  TURK101

  Türk Dili I

  TURK102

  Türk Dili II

  EGK105

  Yabancı Dil I

  EGK106

  Yabancı Dil II

  ENG101

  English I

  ENG102

  English II

  ENG101

  İngilizce I

  ENG102

  İngilizce II

  EGK103

  Bilişim Teknolojileri

  EGK228

  Sanat ve Estetik

  ROD222

  Kariyer Planlama

  ROD321

  Gönüllülük Çalışmaları

  ROD422

  İnsan Hakları

  ROD224

  Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği

   

  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

   

  Yüksek Lisans Tez Seminerleri 

 • 18.02.2021 Tarihli 2021/04-1 Sayılı Senato Kararı

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yeni Korona Virüs (COVID-19) küresel salgını sürecinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca çevrimiçi (canlı) uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceğine ilişkin 17.02.2021 tarih ve 75850160-199-56815 sayılı yazısı okundu ve görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonunda, ülkemizde son haftalarda yeni korona virüs salgınından hasta olanların sayısındaki artış ve önümüzdeki süreçte salgının muhtemel yayılımı göz önüne alınarak, öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve ailelerinin sağlığına öncelik verilerek,

  2020-2021 Eğitim öğretim yılı bahar döneminde;

  1. Üniversitemiz hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe), lisans ve lisansüstü programlarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yürütülmesine,
  2. Üniversitemizde uzaktan öğretim faaliyetlerinin “Uzaktan Öğretim Komisyonu” ve tüm akademik birimlerimizde kurulmuş olan “Uzaktan Öğretim Alt Komisyonları”nın organizasyon ve desteğiyle bölümlerin ve ilgili dekanlıkların/müdürlüklerin yönetim ve sorumluluğunda yürütülmesine,
  3. Öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders kayıtlarını “online” olarak yapmalarına,
  4. Yüksek lisans ve doktora kabul sınav ve mülakatlarının, tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının (seminer ve uygulama faaliyetlerini ihtiva eden derslerin) salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına; risk grubu içinde bulunan lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim üyelerimizin tez savunma sınavlarını, yeterlik toplantılarını ve proje uygulamalarını uzaktan (çevrimiçi, canlı) yapabilmelerine,
  5. Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan ya da pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla, uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları uzaktan (çevrimiçi, canlı) işleyebileceklerine; öğretmenlik uygulama dosyasının ders, ödev vb etkinlikler ile tamamlanabileceği dikkate alınarak MEBSİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından da değerlendirilmesi ve uygulamanın buna göre yürütülmesine,
  6. Üniversitemiz yerleşkesinin açık tutulmasına, öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim faaliyetleri yanında araştırmalarını ve bilimsel projelerini ofis, derslik, kütüphane, araştırma merkezi ve laboratuvarlarda sürdürebilmeleri için gerekli tedbirlerin düzenli olarak alınmasına,
  7. Üniversitemiz kütüphane ve laboratuvar imkânlarının fiziki mesafe kuralları gözetilerek isteyen öğrencilerimize sunulmasına, öğrencilerimizin randevu almak suretiyle yerleşkede öğretim elemanlarımızla bire bir görüşme yapabilmelerine,
  8. Öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim (çevrim içi canlı) faaliyetlerini öğrencilerimize ulaştıracakları görsel/işitsel kayıt, pdf metin, elektronik posta mesajları ile desteklemelerine ve uygun programlarda öğrencilerimizi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “YÖK Dersleri Platformu” ile yurtdışında bazı üniversitelerin sunduğu “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler”e (MOOCs) yönlendirmelerine,
  9. Lisans ve lisansüstü programlarımızda 12-18.04.2021 tarihleri arasında yapılacak olan bahar dönemi ara sınavlarının ve 09-23.06.2021 tarihleri arasında yapılacak olan yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan öğretim yöntemleriyle gerçekleştirilmesine,
  10. Sınav türünün (çevrimiçi canlı dijital ortamda kaydedilen klasik yazılı, test, sözlü ve/veya ödev, proje vb.) dersin mahiyetine göre öğretim elemanlarının tercihine bırakılmasına,
  11. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme kazanımları ve yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülmesine,
  12. Öğretim elemanlarının özellikle çevrimiçi canlı sınav uygulamalarında sınavın süresi, puanlama sistemi, değerlendirme ölçütleri hakkında öğrencilere İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde bilgi vermelerine,
  13. Kabul edilebilir sebeplerle çevrimiçi canlı sınava giremeyen veya sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrenciler için telafi amaçlı tedbirlerin ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarınca karara bağlanmasına,
  14. Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili akademik birimlerin gerekli tedbirleri almasına,
  15. Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanlarımız tarafından değerlendirilip Öğrenci Bilgi Sitemine (ÖBS) işlenmesine,
  16. Öğretim elemanlarımız tarafından, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait tüm sınav sonuçlarına (dijital ortamda kaydedilen sınav, ödev, proje vb.) ilişkin (dijital kayıtlar, sınav kağıtları, sınav soruları, cevap anahtarları, not baremleri, devam çizelgeleri, not çizelgeleri) belgelerin 14 Temmuz 2021 tarihine kadar ilgili fakülte sekreterliklerine dijital kayıt ve/veya sınav evrakı olarak teslim edilmesine,
  17. Akademik Birimlerimiz tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrimiçi canlı danışmanlık, konferans, panel ve sosyal vb. etkinliklerle desteklenmesine,
  18. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınacak yeni kararlara göre değerlendirme ve uygulama yapılacağına,

  oybirliği ile karar verilmiştir.

 • 08.12.2020 Tarihli 2020/23-1 Sayılı Senato Kararı
  Üniversitemizde uzaktan eğitim kapsamında düzenlenecek Çevrim İçi Canlı (Online) Sınavlarla İlgili Kuralların belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. (Çevrim içi Canlı (Online) Sınavlarla İlgili Kurallar üniversite web sayfasından ulaşılabilmektedir.)
 • 13.11.2020 Tarihli 2020/21-2 Sayılı Senato Kararı
  Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bu yolla gerçekleştirilecek uzaktan eğitim uygulamalarının Üniversite misyon, vizyon ve ilkelerine bağlı kalınarak sürdürülmesini sağlamak amacı ile “Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları”nın kabulüne oybirliği karar verilmiştir. (Uzaktan Eğitim Uygulama Esaslarına web sayfamızdan ulaşılabilmektedir.)
 • 13.11.2020 Tarihli 2020/21-1 Sayılı Senato Kararı

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.09.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.55362 sayılı yazısı üzerine Üniversitemiz Senatosunun 09.09.2020 tarih ve 2020/13-1 sayılı kararıyla üniversitemizde 2020-2021 akademik yılı güz döneminde Hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe) ve lisans programlarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yürütülmesine ve lisansüstü programlarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) veya öğrenci sayısına göre salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasında öğretim üyelerimizin serbest bırakılmasına karar verildiği hususları ile “Uzaktan Öğretim Uygulamaları, Uygulamalı Eğitimler, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Toplantılar, Kongreler ve Değişim Programları” başlıkları altında alınan karar ve tavsiyeleri içeren “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi” görüşmeye açıldı.

  Yapılan görüşmeler sonunda,

  - Üniversitemizde uzaktan öğretim faaliyetlerinin “Uzaktan Öğretim Komisyonu” ve tüm akademik birimlerimizde kurulmuş olan “Uzaktan Öğretim Alt Komisyonları”nın organizasyon ve desteğiyle bölümlerin ve ilgili dekanlıkların/müdürlüklerin yönetim ve sorumluluğunda yürütülmesine,

  - Öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim (çevrim içi canlı) faaliyetlerini öğrencilerimize ulaştıracakları görsel/işitsel kayıt, pdf metin, elektronik posta mesajları ile desteklemelerine ve uygun programlarda öğrencilerimizi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “YÖK Dersleri Platformu” ile yurtdışında bazı üniversitelerin sunduğu “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler”e (MOOCs) yönlendirmelerine,

  - Lisans ve lisansüstü programlarımızda 23-29.11.2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2020-2021 akademik yılı güz dönemi ara sınavlarının ve 20.01-03.02.2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2020-2021 akademik yılı güz dönemi yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan öğretim yöntemleriyle gerçekleştirilmesine,

  - Sınav türünün (çevrim içi canlı dijital ortamda kaydedilen klasik yazılı, test, sözlü ve/veya ödev, proje vb.) dersin mahiyetine göre öğretim elemanlarının tercihine bırakılmasına,

  - Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme kazanımları ve yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülmesine,

  - Öğretim elemanlarının özellikle çevrim içi canlı sınav uygulamalarında sınavın süresi, puanlama sistemi, değerlendirme ölçütleri hakkında öğrencilere İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde bilgi vermelerine,

  - Kabul edilebilir sebeplerle çevrim içi canlı dersleri takip edemeyen, çevrim içi canlı sınava giremeyen veya sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrenciler için telafi amaçlı tedbirlerin ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarınca karara bağlanmasına,

  - Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili akademik birimlerin gerekli tedbirleri almasına,

  - Lisansüstü tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının (seminer ve uygulama faaliyetlerini ihtiva eden derslerin) salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak örgün eğitim içinde yüz yüze yapılmasına; risk grubu içinde bulunan lisansüstü öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tez savunma sınavlarını, yeterlik toplantılarını ve proje uygulamalarını uzaktan (çevrimiçi canlı) yapabilmelerine,

  - Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanlarımız tarafından Öğrenci Bilgi Sitemine (ÖBS) işlenmesine,

  - Öğretim elemanlarımız tarafından, 2020-2021 akademik yılı güz dönemi ara sınavlarının sonuçlarına (dijital ortamda kaydedilen sınav, ödev, proje vb.) ilişkin (dijital kayıtlar, sınav kağıtları, sınav soruları, cevap anahtarları, not baremleri, devam çizelgeleri, not çizelgeleri) belgelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ve 2020-2021 akademik yılı güz dönemi yarıyıl sonu sınavlarının sonuçlarına ilişkin belirtilen belgelerin 5 Şubat 2021 tarihine kadar ilgili fakülte sekreterliklerine dijital kayıt ve/veya sınav evrakı olarak teslim edilmesine,

  - Akademik Birimlerimiz tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrimiçi canlı danışmanlık, konferans, panel ve sosyal vb. etkinliklerle desteklenmesine

  Oybirliği ile karar verilmiştir.

 • 09.09.2020 Tarihli 2020/17-2 Sayılı Senato Kararı

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yeni Korona Virüs (COVID-19) küresel salgını sürecinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamlarda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenememesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi önerisine ilişkin 04.09.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.55362 sayılı yazısı okundu ve  görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonunda, ülkemizde son haftalarda yeni korona virüs salgınından hasta olanların sayısındaki ciddi artış ve önümüzdeki süreçte salgının muhtemel yayılımı gözönüne alınarak, öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve ailelerinin sağlığına öncelik verilerek;

  2020-2021 akademik yılı güz döneminde;

  1. Üniversitemiz Hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe) ve Lisans programlarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yürütülmesine, Lisansüstü programlarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) veya öğrenci sayısına göre salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasında öğretim üyelerimizin serbest bırakılmasına,
  2. Üniversitemizde uzaktan öğretim faaliyetlerinin “Uzaktan Öğretim Komisyonu” ve tüm akademik birimlerimizde kurulmuş olan “Uzaktan Öğretim Alt Komisyonları”nın organizasyon ve desteğiyle bölümlerin ve ilgili dekanlıkların/müdürlüklerin yönetim ve sorumluluğunda yürütülmesine,
  3. Öğrencilerimizin üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sisteminden (ÖBS) ders kayıtlarını internet üzerinden “online” olarak yapmalarına ve derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılmalarına,
  4. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine kayıtlı yurtdışı öğrencilerimizin de diğer öğrencilerimiz gibi üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sisteminden (ÖBS) ders kayıtlarını internet üzerinden “online” olarak yapmalarına ve derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılmalarına,
  5. Yüksek lisans ve doktora kabul sınav ve mülakatlarının, tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının (seminer ve uygulama faaliyetlerini ihtiva eden derslerin) salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak örgün eğitim içinde yüz yüze yapılmasına; risk grubu içinde bulunan lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim üyelerimizin tez savunma sınavlarını, yeterlik toplantılarını ve proje uygulamalarını uzaktan (çevrimiçi, canlı) yapabilmelerine,
  6. Eğitim öğretim başlamadan önce rektörlüğümüzce akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize uzaktan öğretim süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılmasına ve uzaktan öğretim metotları, öğretim materyalleri, ders işleme ve ölçme değerlendirme süreçlerine dair gerekli teknik bilgilerin sunulmasına,
  7. Üniversitemizin yerleşkesinin açık tutulmasına, öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim faaliyetleri yanında araştırmalarını ve bilimsel projelerini ofis, derslik, üniversitemiz kütüphanesi, araştırma merkezi ve laboratuvarlarda sürdürebilmeleri için gerekli tedbirlerin düzenli olarak alınmasına,
  8. Müsait olan öğrencilerimize üniversitemiz laboratuvarları ve kütüphanesinin imkânlarının fiziki mesafe kuralları gözetilerek sunulmasına, öğrencilerimizin randevu almak suretiyle yerleşkede öğretim elemanlarımızla bire bir görüşme yapabilmelerine,
  9. Öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim (çevrimiçi, canlı) faaliyetlerini öğrencilerimize ulaştıracakları görsel/işitsel kayıt, pdf metin, elektronik posta mesajları ile desteklemelerine oybirliği karar verilmiştir.
 • 12.05.2020 Tarihli 2020/13-1 Sayılı Senato Kararı

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Covid-19 Tedbirleri çerçevesinde 2019-2020 Akademik yılı bahar yarıyılı  sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine ilişkin 11.05.2020 tarihli ve 75850160-301.01.01-E.30480 sayılı yazısı üzerine öğrencilerimizin önemli bir kısmının yurtlarından ayrılmış, bazılarının yurtdışına çıkmış olması, şehirler arası seyahat kısıtlamaları, küresel salgın sebebiyle çeşitli psikolojik etkenler ve eğitim öğretim faaliyetlerinin de halen uzaktan sürdürüldüğü hususları da dikkate alınarak;

  1. 2019-2020 akademik yılı hazırlık sınıfı, lisans ve lisansüstü programlarının yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet için ek sınavların akademik takvimde belirtilen tarihlerde -2019-2020 akademik yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere- uzaktan/dijital ortamda yapılmasına,
  2. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme kazanımları ve “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülmesine,
  3. Sınav türünün (dijital ortamda kaydedilen sınav, ödev, proje vb.) dersin mahiyetine göre öğretim elemanının tercihine bırakılmasına,
  4. Lisans programlarımızda uzaktan öğretim faaliyetiyle sunulamayacak staj, uygulama vb. derslerin yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda öğretim elemanının tercihiyle ödev, proje vb. faaliyetlerle tamamlanmasına,
  5. Öğretmenlik/pedagojik formasyon programlarında okuyan öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumlarında eğitim öğretime ara verilene kadar yaklaşık 5-6 hafta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulama çalışmalarına katıldıkları düşünülerek, -2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla- uygulamalarla ilgili bu sürenin yeterli olarak kabul edilebileceğine, uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri, yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb etkinlikler ile tamamlamasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBSİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından da değerlendirilmesi uygun görülmüş ve uygulamanın buna göre yürütülmesine,
  6. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmalarının “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşulu ile uzaktan/dijital ortamda yapılabilmesine,
  7. 2019-2020 Eğitim öğretim yılı bitirme tezlerinin –bu eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere- bölümlerin tercihine bırakılarak ya jüri huzurunda olmadan danışman öğretim elemanının kişisel değerlendirmesiyle veya “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşulu ile jüri huzurunda uzaktan/dijital ortamda yapılarak sonuçlandırılmasına,
  8. Öğretim elemanları tarafından sınav sonuçlarına (dijital ortamda kaydedilen sınav, ödev, proje vb.) ilişkin belgelerin 10.07.2020 tarihine kadar Öğrenci İşlerine Daire Başkanlığına dijital ortamda teslim edilmesine ve bu belgelerin 2 yıl süre ile saklanmasına karar verilmiştir.
 • 06.04.2020 Tarihli 2020/09-1 Sayılı Senato Kararı

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine ilişkin 18.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin 19.03.2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayılı yazısı kapsamında;

  1. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülmesine,
  2. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin “Sınavların yazılı yapılması gerekir, ancak gerektiğinde dersi veren öğretim elemanı ders bilgi formunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılmasına karar verebilir.” şeklindeki maddesi esas alınarak sınav türünün dersin mahiyetine göre öğretim elemanlarının tercihine bırakılmasına,
  3. Sınavların “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir” olabilmesi için uzaktan/dijital ortamda sözlü yapılması durumunda sınavların kaydedilmesine, bu kayıtların ve diğer ödev ve projelerin sınav materyali olarak muhafaza edilip öğrenci işlerine/fakülte sekreterliklerine teslim edilmesine,
  4. Lisans ve lisansüstü programlarımızda 30.03.2020-05.04.2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi ara sınavlarının uzaktan öğretim faaliyetlerine ara verilmeden 15-24 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmasına ve 14 haftalık ders dönemi tamamlandığı için akademik takvimde şimdilik bir değişikliğe gidilmemesine,
  5. Hazırlık sınıfı programlarında belirtilen kurallar çerçevesinde kur/çeyrek sınavlarının yapılmasına,
  6. Uzaktan öğretimle ilgili alınan her türlü kararın uygulanmasında ilgili dekanlık/müdürlüklerin engelli öğrencileri mağdur etmeyecek tedbirleri almalarına,
  7. Lisans programlarımızda uzaktan öğretim faaliyetiyle sunulamayacak staj, uygulama vb. derslerle ilgili muhtemel gelişmeler çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu, Rektörlük ve ilgili kurulların yapacağı değerlendirme ve alacağı kararlara göre hareket edilmesine,
  8. 2019-2020 Eğitim öğretim yılı bitirme tezlerinin –bu eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere- jüri huzurunda değil danışman öğretim elemanının kişisel değerlendirmesiyle sonuçlandırılmasına,
  9. 2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlık sınıfı, lisans ve lisansüstü programlarının bahar yarıyılı sonu sınavlarıyla ilgili muhtemel gelişmeler çerçevesinde Rektörlük ve ilgili kurulların yapacağı değerlendirme ve alacağı kararlara göre hareket edilmesine,
  10. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, rektörlükçe gerekli alt yapının oluşturulması ve “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda yapılabileceğine,

  karar verilmiştir.


Videolar

EDEBİYAT FAKÜLTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİM SORUMLULARI
Bölüm/Program Öğretim Elemanı E-Posta
Çeviribilim Öğr. Gör. Kadir İlbey ÇAKIROĞLU kicakiroglu@29mayis.edu.tr
Psikoloji Öğr. Gör. Deniz ŞİMŞEK dsimsek@29mayis.edu.tr
Felsefe Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN cekemen@29mayis.edu.tr
Tarih Arş. Gör. Cengiz YOLCU cyolcu@29mayis.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Arş. Gör. Abdullah ESEN aesen@29mayis.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİM SORUMLULARI
Bölüm/ Program Öğretim Elemanı E-Posta
İlahiyat Arş. Gör. Elif Behnan BOZDOĞAN ebkarabiyik@29mayis.edu.tr
İlahiyat Arş. Gör. Sami Turan EREL erelst13@29mayis.edu.tr
İlahiyat Arş. Gör. Ahmet AYTEP aaytep@29mayis.edu.tr
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİM SORUMLULARI
Bölüm Öğretim Elemanı E-Posta
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL ogoksel@29mayis.edu.tr
Ekonomi Arş. Gör. Oktay ÖZDEN oozden@29mayis.edu.tr
Sosyal Hizmet Arş. Gör. Murat DİNÇER mdincer@29mayis.edu.tr
EĞİTİM FAKÜLTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİM SORUMLULARI
Bölüm/ Program Öğretim Elemanı E-Posta
Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Arş. Gör. Büşra ÜNVERDİ bunverdi@29mayis.edu.tr
Temel Eğitim/ Okul Öncesi Öğretmenliği Arş. Gör. Tuğba EMİROĞLU temiroglu@29mayis.edu.tr
Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimler/ Türkçe Öğretmenliği Arş. Gör. Fatma Ceren KARAHAN fckarahan@29mayis.edu.tr
Yabancı Diller Eğitimi/ Arapça Öğretmenliği Arş. Gör. Zeynep ÇİLİNGİR zcilingir@29mayis.edu.tr
Yabancı Diller Eğitimi/ İngilizce Öğretmenliği Arş. Gör. Buse Nur MARAL bnmaral@29mayis.edu.tr
HUKUK FAKÜLTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİM SORUMLULARI
Bölüm Öğretim Elemanı E-Posta
Hukuk Arş. Gör. Şeyma ÖZTÜRK sozturk@29mayis.edu.tr
Hukuk Arş. Gör. Hatice Kübra KOCA hkkoca@29mayis.edu.tr
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİM SORUMLULARI
Bölüm Öğretim Elemanı E-Posta
İngilizce Hazırlık Öğr. Gör. Mehtap Güven ÇOBAN mcoban@29mayis.edu.tr
Arapça Hazırlık Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH  ihelalsah@29mayis.edu.tr
Türkçe Hazırlık Öğr. Gör. Gökhan DENİZ gdeniz@29mayis.edu.tr
Sorularınızı uodestek@29mayis.edu.tr adresine gönderebilirsiniz!