Amaç ve Hedefler

MİSYON

Günün koşullarında bir zorunluluk haline gelen uzaktan eğitim uygulamalarını, üniversitenin tüm etkinlik alanlarında en verimli şekilde yürütmek ve öğrencilerin bu sürecin olumsuz etkilerinden korunmalarını sağlayacak eğitim öğretim ve yönetim süreçlerini oluşturmaktır.

 

VİZYON

Üniversitemizin ‘öncü, aranır ve örnek üniversite’ olma idealini uzaktan eğitim öğretim süreçlerinde tüm paydaşların katılımı ile verimlilik odaklı gerçekleştirmektir.

 

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Kalite Güvence Sistemi

Amaç

Uzaktan eğitim sürecinde, uzaktan eğitime neden olan gerekçenin niteliği göz önünde bulundurularak, Üniversite etkinlik alanlarında gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kalite politikasına uygun ilerlemesini sağlamak ve bu sürecin gerekliliklerine uygun kalite odaklı mekanizmalar geliştirmektir.

Stratejik Hedefler

 1. Uzaktan eğitim sürecinde başta Kalite Komisyonu ve Kalite İzleme ve Değerlendirme Komisyonları olmak üzere kurumsal Kalite Güvence Sistemi mekanizmalarının sürecin gerekliliklerine uygun olarak işlerliğini sağlamak.
 2. Kalite Güvence Sistemi çalışmalarının uzaktan eğitimin niteliğini arttırıcı çalışmaları da içerecek şekilde yaygınlaşmasını sağlamak.
 3. Gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin, olabildiğince sürecin olağandışılığından etkilenmeden, Üniversite kalite güvence sistemi ve anlayışına uygun olarak sürdürülmesini öğrenci merkezli yaklaşım bağlamında yürütmek.

 

Eğitim – Öğretim Etkinlik Alanı

Amaç

Eğitim öğretim faaliyetlerini; akademik gelişim odaklı, öğrenci merkezli ve öğrencinin sürece aktif katılımını hedefleyen uzaktan eğitim mekanizmaları ile yürütmek.

Stratejik Hedefler

 1. Tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının rahatça ulaşabileceği, eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebileceği, kolaylaştırıcı ve kullanışlı platformlar sunmak.
 2. Eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencinin sürece aktif katılımını teşvik etmek ve çeşitli görev ve sorumluluklar ile bunu uygulamaya geçirmek.
 3. Uzaktan eğitime neden olan gerekçenin niteliği göz önünde bulundurularak, öğrencilerin farklı öğrenme ortamlarında bulunmasını ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin ders dışı ortamlarda etkileşim kurabilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek.

 

Araştırma - Geliştirme Etkinlik Alanı

Amaç

Uzaktan eğitim sürecinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik süreçleri iyileştirmek.

Stratejik Hedefler

 1. Başta kütüphane ve teşvik sistemi olmak üzere Üniversite araştırma geliştirme etkinlik alanındaki hizmetlerin, uzaktan eğitime neden olan gerekçenin niteliği göz önünde bulundurularak, sürdürülmesini sağlamak.
 2. Uzaktan eğitime neden olan gerekçenin niteliğinin ve bunun sosyal yaşama olan etkisinin anlaşılabilmesini ile ortaya çıkardığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesini destekleyici çalışmaları teşvik etmek.
 3. Uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen araştırma geliştirme faaliyetleri ve bunlara yönelik destekler ile öncü üniversiteler arasında yer almak.

 

Toplumsal Hizmet Etkinlik Alanı

Amaç

Uzaktan eğitim sürecinde uluslararası yeterlilikte akademisyen yetiştirmeye ve uzaktan eğitim sürecinin niteliğine uygun topluma hizmet çalışmaları gerçekleştirmeye yönelik uygulamaları gerçekleştirmek.

Stratejik Hedefler

 1. Uzaktan eğitim sürecinde araştırma kaynakları ve destekleri, uzaktan eğitime neden olan gerekçenin niteliği göz önünde bulundurularak, sunmaya devam etmek.
 2. Öğrencileri, uzaktan eğitime neden olan gerekçenin niteliği göz önünde bulundurularak, toplumsal hizmet çalışmalarına teşvik etmek.
 3. Uzaktan eğitim sürecinde akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin akademik üretkenliğini arttırmaya yönelik araştırma ortamları oluşturmak ve bu sürece aktif olarak katılmalarını teşvik etmek.

 

Yönetişim Etkinlik Alanı

Amaç

Uzaktan eğitim sürecine uygun ihtiyaçlar doğrultusunda, Üniversite bileşenlerinin etkin çalışmalarını teşvik etmek ve gerekli kaynağı sunmak.

Stratejik Hedefler

 1. Üniversitenin her bir üyesine yönelik uzaktan eğitim sürecinde destekleyici çalışmalarda bulunmak ve bunu çeşitli mekanizmalar aracılığı ile sürdürülebilir kılmak.
 2. Uzaktan eğitime neden olan gerekçenin niteliği göz önünde bulundurularak, Üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personele sunulan hizmetlerin geliştirilmesini ve mevcut hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak.
 3. Uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin, Üniversite etkinlik alanlarındaki çalışmaları kapsayan politika ve uygulama esaslarını belirlemek ve bunları iç paydaşların erişimine olanak sağlamak.

 

 

Uluslararasılaşma Etkinlik Alanı

Amaç

Uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Üniversitemiz kültür ve değerleri ile uyumlu uluslararası işbirliklerini geliştirmek.

Stratejik Hedefler

 1. Üniversitenin uluslararasılaşma politikası çerçevesinde belirlenen esaslara, uzaktan eğitime neden olan gerekçenin niteliğine uygun olarak, bağlı kalmak ve bunları destekleyici çalışmalar gerçekleştirmek.
 2. Uzaktan eğitim sürecinde uluslararası ve engelli öğrencilerin özel ihtiyaçlarını takip etmek ve dezavantajlı durumda olan öğrencileri destekleyici süreçleri iyileştirmek.
 3. Üniversite kültür ve değerlerinin uzaktan eğitim sürecinin gerekliliklerine uygun olarak yaygınlaştırılmasını sağlamak.