Uzaktan Eğitim Öğretim Süreci

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ

Uzaktan Eğitim Öğretim Süreci

Amaç ve Kapsam      : Uzaktan eğitim öğretim süreci anlatılır.

İlişkili Süreçler         : İlişkili Eğitim Öğretim Süreçleri

Tanımlar                    : Uzaktan Eğitim: Eğitim öğretim faaliyetlerinin web tabanlı olarak sürdürüldüğü süreç

Uzaktan Eğitim Komisyonu: Üniversite’de uzaktan eğitim faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin planlandığı yapı

YÖKAK: Yükseköğretim Kalite Kurulu

YÖKAK Uzaktan Eğitim Ölçütleri: YÖKAK tarafından belirlenen ve uzaktan eğitimde standartların sunulduğu ölçütler

Süreç Akışı

Girdi

Süreç Adımları

Çıktı

           

 

Görev Tanım Matrisi

Süreç Adımı

Akademik Birimler

İdari Birimler

Komisyon

Rektörlük

1. Uzaktan eğitim kararının web sayfasında yayınlanması ve ilgili birimlere duyurulması.

 

 

S

S

2. Uzaktan eğitim planlarının oluşturulması

S

D

D

S

3. Öğrenci ve akademisyenlerin uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirilmesi

D

S

D

S

4. Programların uzaktan eğitim ile ilgili amaç ve hedeflerini belirlemesi

(o)

 

D

D

5. Programların müfredatlarını uzaktan eğitime uygun olarak revize etmesi

(o)

 

D

D

6. Eğitim öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel ilke ve prensiplerin tanımlanması

S

 

D

D

7. Eğitim öğretim sürecinde öğrenme ortamının verimlilik odaklı çalışılmasına yönelik tasarlanması

S

S

D

S

S: Sorumlu                                                                          (h): Hazırlayan

B: Bilgi                                                                                 (o): Onaylayan

D: Destek Verir

 

Süreç Detayı

Süreç Adımı

Süreç Detayı

Sorumlular

Girdiler

Çıktılar

1. Uzaktan eğitim kararının web sayfasında yayınlanması ve ilgili birimlere duyurulması.

İlgili kararın web kanalları üzerinden Üniversite iç ve dış paydaşları ile paylaşılması

Komisyon

Rektörlük

 

 

2. Uzaktan eğitim planlarının oluşturulması

Uzaktan eğitime yönelik gerekli planlamaların oluşturulması

Akademik Birimler

Rektörlük

 

 

3. Öğrenci ve akademisyenlerin uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirilmesi

Öğrenci ve akademisyenlere yönelik uzaktan eğitim sürecinde izlenecek adımlar, kullanılacak platformlar, ölçme değerlendirme yöntemleri gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılması

İdari Birimler

 

 

 

4. Programların uzaktan eğitim ile ilgili amaç ve hedeflerini belirlemesi

Programların mevcut amaç ve hedeflerinden yola çıkarak bu amaç ve hedeflerde uzaktan eğitim koşullarına uygun değişimler gerçekleştirmesi

Akademik Birimler

 

 

5. Programların müfredatlarını uzaktan eğitime uygun olarak revize etmesi

Programların müfredatlarında yer alan dersleri ve bu derslerin içeriklerini uzaktan eğitim imkan ve koşullarına uygun olarak revize etmesi

Akademik Birimler

 

 

6. Eğitim öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel ilke ve prensiplerin tanımlanması

Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin hukuki açıdan şeffaf ve denetlenebilir olacak şekilde belirlenmesi ve bunların paydaşlar ile paylaşılması

Akademik Birimler

 

 

7. Eğitim öğretim sürecinde öğrenme ortamının verimlilik odaklı çalışılmasına yönelik tasarlanması

Gerçekleştirilen sınav/ödev uygulamalarına ilişkin değerlendirme kriterlerinin önceden belirlenmesi ve uygulamalara ilişkin dokümanların, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda saklanması

 

Akademik Birimler

İdari Birimler

Rektörlük